Kort om arbeidsgiver
Fredrikstad kommune har to ledige fastlegehjemler på legekontorer beliggende i Fredrikstad sentrum. Det er en 4 og en 5 legepraksis.  Begge kontorene er veldrevet og har dyktige legesekretærer med lang erfaring.

Kvalifikasjoner
  • Krav om norsk autorisasjon.
  • Krav om at spesialiseringsforløp i allmennmedisin må være påbegynt.
  • Krav om godkjent turnus eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
  • Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt.
Personlige egenskaper
  • Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt.
  • Søker må ha gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell.
  • Søker må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Vi kan tilby
Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin og tilbyr smågruppe for nye fastleger.
Kommunen tildeler tilskudd på inntil 300 000 kr pr år etter godkjenning fra Helsedirektoratet om tilskudd til næringsdrivende ALIS i spesialiseringsperioden. Dette innebærer kompensasjon til bl a kursdager, nettverkssamlinger og studiedager, veiledning og andre utgifter knyttet til spesialisering.

Andre opplysninger 
Hjemmelsinnehaver inngår leiekontrakt med legekontoret etter avtale. Legekontoret organiserer all drift, deriblant leie og vedlikehold av lokaler, alt personell, alt utstyr og all logistikk knyttet til drift av praksis. Hver lege står faglig ansvarlig for sin
yrkesutøvelse og for sin økonomi.
 
Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel
Fastlegepraksiser i kommunen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel følger av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter om de har relevans i begrunnelsen.
 
Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Navn: Ingunn Jossi Andresen
Tittel: Fastlege Christianslund legesenter
Telefon: 962 09 202
E-post: ingunnjossi@yahoo.com
Navn: Christina Fredheim
Tittel: Fastlege Kråkerøy legesenter
Telefon: 990 38 325
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Jens Wilhelmsensgt 1
1671 KRÅKERØY