100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i generell kirurgi er ledig for snarlig tiltredelse. 

Praksisen er lokalisert til Trykkeriveien 6 på Sellebakk. 

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Blir fratredende og overtagende lege ikke enige om overdragelsesbetingelsen innen 4 uker fra tilbud ble gitt, fastsettes denne av nasjonal nemd oppnevnt av Legeforeningen, jf. Rammeavtalen § 11.1. 

Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte Rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Plassering av praksisen i driftstilskuddsklasse er gjenstand for forhandlinger. 

Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle sørge-for-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I sørge-for-ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF. 

Det forutsettes et tett samarbeid med lokalt HF. 

Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.  

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.  

Det er ønskelig med en generell kirurg som også har bred gastrokirurgisk erfaring. Praksisen ivaretar i dag en rekke småkirurgiske problemstillinger og praksisprofilen skal videreføres. I tillegg er det behov for at det i praksis kan utføres ano/rektoskopier, enklere ano-proktologi og stikkligaturer av hemorroider.  

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge for ansvar, jf. rammeavtalens punkt 1.3. 

Nærmere opplysninger: spesialist Stephan Barbari, tlf. 95 20 53 56, rådgiver Anita Jensen eller HR-sjef Tommy Liberg på telefon 62 58 55 00. Kontakt oss gjerne via e-post: avtalespesialist@helse-sorost.no 

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»  

Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning. 

Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i webcruiter. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Stephan Barbari
Tittel: spesialist
Telefon: 95 20 53 56
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
Telefon: 02411
E-post: anita.jensen@helse-sorost.no
Navn: Tommy Liberg
Tittel: HR-sjef
Telefon: 02411
E-post: avtalespesialist@helse-sorost.no
Arbeidssted
Trykkeriveien 6
1653 SELLEBAKK
Søk på stillingen