50 % avtalehjemmel i seniorpolitikk for spesialistpraksis i hudsykdommer – er ledig for snarlig tiltredelse. 

Praksisen er lokalisert til Prinsensgt. 9 (Dr.Funks Hudklinikk AS), Moss.

Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med dagens hjemmelsinnehaver. Den som tildeles hjemmelen er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer. 

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Blir fratredende og overtagende lege ikke enige om overdragelsesbetingelsen innen 4 uker fra tilbud ble gitt, fastsettes denne av nasjonal nemd oppnevnt av Legeforeningen, jf. Rammeavtalen §11.1. 

Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med rammeavtalen som er inngått mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening. 100 % avtale forutsetter minst 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Praksis er plassert i driftstilskuddsklasse 3.  

Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle sørge-for-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I sørge-for-ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF. 

RHF-et legger til grunn at det i praksis avsettes tid til å kunne håndtere henvendelser som haster. 

Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet når det gjelder prioritering av pasienter.  

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet. Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring. Det er også en forutsetning at dagens lysbehandlingstilbud videreføres.   

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF-ets sørge-for-ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3. 

Nærmere opplysninger: Spesialist Jurgen Funk telefon 922 86 780, rådgiver Anita Jensen eller HR-sjef Tommy Liberg telefon 62 58 55 00. 

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»  

Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning. 
Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i webcruiter. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
Telefon: 02411
E-post: anita.jensen@helse-sorost.no
Navn: Tommy Liberg
Tittel: HR-sjef
Telefon: 02411
E-post: avtalespesialist@helse-sorost.no
Arbeidssted
Prinsens gate 9,
1530 MOSS
Søk på stillingen