Tre ledige 100 % avtalehjemler for spesialistpraksis i voksenpsykiatri er ledig for snarlig tiltredelse.  

Praksisene skal lokaliseres til bydel Stovner, Grorud eller Søndre Nordstrand.

Praksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Den norske legeforening om spesialistpraksis. 

Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Plassering av praksisen i driftstilskuddsklasse er gjenstand for forhandlinger. 

Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle sørge- for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I sørge- for ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.  

Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.  

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet. 

Bred poliklinisk erfaring og kompetanse innen migrasjonshelse og transkulturell psykiatri vektlegges. Søkere bør ha min. to års poliklinisk erfaring med allmennpsykiatriske lidelser, og det er ønskelig med videreutdanning.  

Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen samlokaliserer seg med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.  

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3. 

Avtalespesialisten skal bidra til gode pasientforløp, med vekt på terapier som sikrer kort ventetid 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til 62 58 55 00; spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, Enhet for psykisk helsevern og rusbehandling eller HR-sjef Tommy Liberg. Kontakt oss gjerne på avtalespesialist@helse-sorost.no 
 
Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.   

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer –Legg ved HPR»  

Vi gjør oppmerksom på at norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal vedlegges. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Kari Iren Austad Borge
Tittel: Spesialådgiver
Telefon: 02411
E-post: kari.iren.austad.borge@helse-sorost.no
Navn: Tommy Liberg
Tittel: HR-sjef
Telefon: 02411
E-post: avtalespesialist@helse-sorost.no
Arbeidssted
,
0010 OSLO
Søk på stillingen