40 % avtalehjemmel i seniorpolitikk for spesialistpraksis i psykiatri er ledig for snarlig tiltredelse.

Praksisen er lokalisert til Conradisgate 5, 3126 Tønsberg 

Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med dagens hjemmelsinnehaver. Den som tildeles hjemmelen er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer.  

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. 

Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. 

Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle sørge- for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalen punkt 4.1. I sørge-  for ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.  

 Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.  

 Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet. 

 Bred poliklinisk erfaring og kompetanse innen migrasjonshelse og transkulturell psykiatri vektlegges. Søkere bør ha min. to års poliklinisk erfaring med allmennpsykiatriske lidelser, og det er ønskelig med videreutdanning.  

 Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen samlokaliserer seg med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.  

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3. 

 Avtalespesialisten skal bidra til gode pasientforløp, med vekt på terapier som sikrer kort ventetid 

 
Søknaden sendes inn via WebCruiter
Nærmere opplysninger: Spesialist Agnar Aspaas, tlf. 33 31 95 23, spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, enhet for psykisk helsevern og rusbehandling, eller HR-sjef Tommy Liberg telefon 62 58 55 00. Kontakt oss gjerne på e-post: avtalespesialist@helse-sorost.no

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer –Legg ved HPR»  

Vi gjør oppmerksom på at norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal vedlegges.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Agnar Aspaas
Tittel: Spesialist
Telefon: 33 31 95 23
Navn: Kari Iren Austad Borge
Tittel: Spesialådgiver
Telefon: 02411
E-post: kari.iren.austad.borge@helse-sorost.no
Navn: Tommy Liberg
Tittel: HR-sjef
Telefon: 02411
E-post: avtalespesialist@helse-sorost.no
Arbeidssted
Conradis gate 5
3126 TØNSBERG
Søk på stillingen