Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et befolkningsgrunnlag på 115.000 barn (0-18 år) og om lag 300 ansatte. BUK dekker de fleste fagområder innen pediatri og er fullverdig utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering i barnesykdommer. Klinikken består av 8 avdelinger: Barn og ungdom, nyfødtintensiv, barnepoliklinikk, barnehabilitering, barne- og unges psykiske helse, leger, forskning og utvikling og stabs- og kontortjenester.

Alle legene i BUK er ansatt i en egen avdeling for leger. Avdelingen har et overordnet ansvar for legebemanning i BUK. Avdelingen dekker alle barnemedisinske fagområder og består av 33 overleger og 14 leger i spesialisering, samt til enhver tid to LIS 1 og to leger med tjeneste til spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Fra høsten vil avdelingen også ansette  leger som trenger sideutdannelse til spesialiteten allmennmedisin. Avdeling leger er organisert i matrise og har ansvar for å levere medisinske- og legefaglige tjenester i hele BUK, samt være med å sikre at all medisinskfaglig virksomhet i barne- og ungdomsklinikken er forsvarlig. 

Avdeling leger søker nå spesialist i barnemedisin til stillingen som seksjonsleder barnehabilitering. Den som ansettes vil i tillegg til seksjonslederrollen inngå som en del av det medisinskfaglige teamet ved Avdeling habilitering. 

Avdeling for habilitering er en av seks avdelinger i BUK. Avdelingens hovedansvar er spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge (0-18 år) med komplekse, nevrologisk betingede funksjonsnedsettelser. Dette omfatter blant annet barn og unge med utviklingshemming, autisme, cerebral parese og genetiske tilstander. Avdelingen har også en sentral rolle i tverrfaglig utredning ved epilepsi, og inngår i den regionale behandlingslinjen for barn og unge med ervervet hjerneskade. Avdelingen utgjør et robust tverrfaglig fellesskap med et godt og uformelt kollegialt miljø, der kompetanseutvikling og god utnyttelse av de menneskelige ressursene settes høyt.

Seksjonsleder habilitering er medlem av Avdeling for leger sin ledergruppe og det forventes det at vedkommende i tillegg til ansvar for egen seksjon, ser hele klinikken sitt behov i beslutningsprosesser. Seksjonsleder habilitering er også medisinskfaglig rådgiver for Avdelingsleder habilitering.

Alle må søke elektronisk. Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes.

Arbeidsoppgaver

 • Personal- og lederansvar for overleger med hovedarbeidsområde ved Avdeling for habilitering. Medansvar for økonomi ved Avdeling for leger og dermed bidra til at aktivitet og resultater er iht rammer, lover og forskrifter
 • Bidra til å sikre at diagnostikk og behandling ved Avdeling for habilitering holder faglig forsvarlig standard og at pasientadministrative rutiner følges.
 • Vil inneha funksjonen som medisinskfaglig rådgiver for avdelingsleder ved Avdeling for habilitering når avdelingsleder ikke har medisinskfaglig bakgrunn.
 • Turnus – og bemanningsplanlegging skjer i tett samarbeid med øvrige seksjonsledere.
 • Bidra til å styrke pasientkvalitet, ved å bidra til at klinikken ivaretar sin funksjon som universitetssykehus gjennom å legge til rette for undervisning og forskning.

Kvalifikasjoner

 • Spesialisering i pediatri med bred erfaring innen generell pediatri og spisskompetanse innen nevrologi og barnehabilitering
 • Ønske om å være leder og å utvikle seg som leder ved å delta på lederutviklingsprogrammer.
 • Interesse for forskning og ser betydningen av å integrere forskning som en del av den kliniske virksomheten
 • Engasjement og ønske om å bidra i fellesskap til det beste for Barne- og ungdomsklinikken.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å arbeide systematisk
 • Engasjert, fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Bli en del av en stor barne- og ungdomsklinikk med en habiliteringsavdeling og en legegruppe med høy kompetanse og stor faglig bredde.
 • Spennende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon, og gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie og bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass    

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ole Fredrik Zimmer
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 67964524
E-post: ole.frederik.zimmer@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling leger
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen