Kort om arbeidsgiver

En av våre spesialister har gått over i annen stilling ved sykehuset. Vi søker derfor en dyktig psykiater som har interesse for pasienter med psykose. Du blir del av et arbeidsfellesskap med en annen overlege, en
psykolog og leger i spesialisering. Du samarbeider med og får støtte fra engasjerte team sammensatt av sykepleiere, vernepleiere,
helsefagarbeidere og sosionom. 

Post B2 hører til avdeling affektiv psykose og har 12 døgnplasser. 9 plasser i åpen avdeling og 3 plasser i
egen skjermingsavdeling. Målgruppen er pasienter med psykoselidelser. De fleste pasientene har behov
for lengre innleggelser. Vi legger vekt på godt samarbeid med pårørende, kommune og andre som følger
opp pasientene. B2 har over tid hatt en stabil personalgruppe og har et godt arbeidsmiljø.

Stavanger Universitetssykehus er det tredje største akuttsykehuset i Norge og yter spesialisthelsetjeneste
til nær 400 000 personer bosatt i Sør-Rogaland. Klinikk for psykisk helsevern består av de fire
sykehusavdelingene akutt, affektiv psykose, alder og sikkerhet i tillegg til fire DPS beliggende i henholdsvis
Stavanger, Sola, Sandnes og Egersund kommune. Alle DPS’ene har døgnposter og allmennpsykiatriske
poliklinikker.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av pasienter med alvorlige psykiske lidelser, i hovedsak schizofreni/psykose. Dette
  innebærer å vurdere, utrede og behandle pasienter.
 • Delta i tverrfaglige team.
 • Samarbeide med pårørende, kommune og andre instanser.
 • Vedtaksvansvar.
 • Vurdere og dokumentere pakkeforløp.
 • Medisinske vurderinger og medikamentell behandling.
 • Veiledning. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri, eller snart ferdig spesialist i psykiatri.
 • God kjennskap til psykisk helsevernloven og erfaring med vurdering av samtykkekompetanse.
 • Erfaring med vurdering og behandling av  pasienter med alvorlige psykiske lidelser, vilkår for tvunget psykisk helsevern og behandling uten eget samtykke.
 • Evne til effektiv bruk av dataverktøy for dokumentasjon. For tiden DIPS og Meona.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for arbeid med pasientgruppen.
 • Evne til å kommunisere godt med pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere.
 • Nøyaktig, fleksibel og strukturert.
 • God arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst og rekrutteringstillegg i henhold til særavtale, kr.100.000,- per år for overleger.
 • Sengeposttillegg kr. 69.360,- per år.
 • Mulighet for deltagelse i bakvaktslaget.
 • Engasjerte og inkluderende kolleger.
 • God pensjonsordninger.
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenesteforsikring.
 • Vi jobber aktivt med inkluderende arbeidsliv.
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe.

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Rolf Høines
Tittel: Postleder B2
Telefon: 99337781
Navn: Anja Nordermoen
Tittel: Overlege B2
Telefon: 51515046
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern voksne - Avdeling affektiv og psykose, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen