Det er ved onkologisk seksjon ved Avdeling for blod og kreftsykdommer ledig vikariat som overlege i onkologi. Spesielt er det nå behov for en erfaren onkolog med erfaring og god kunnskap innen medikamentell behandling av brystkreft. På bakgrunn av høy aktivitet og stor årlig økning er det gode muligheter for forlengelse. Det er ønskelig med bred kompetanse og erfaring med gjennomføring av kliniske studier. Kandidat med forskningskompetanse vil etter nærmere avtale få tilrettelagt nødvendig arbeidstid til forskningsarbeid.

Avdeling for blod og kreftsykdommer består av sengeposter for onkologi, hematologi og palliasjon, poliklinikk, dagbehandling og stråleterapiavdeling. Avdelingen dekker en befolkning på rundt 380.000. Fagområdet er i rask utvikling og det er for tiden til sammen 15 onkologiske overlegestillinger og 10 LiS-stillinger i avdelingen. 

Vedrørende behandling av brystkreft dekkes alle områder av behandlingen ved SUS og det er til enhver tid mange pågående kliniske studier åpne, både for medikamentell behandling og stråleterapi. Klinikknær forskning på høyt nasjonalt nivå er et satsningsområde i avdelingen.

Stillingen lyses også ut på nettsiden legejobber.no

Det er ønskelig med snarlig tilsettelse.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgåver

 • Klinisk arbeid primært tilknyttet brystkreftpoliklinikk, men arbeid på sengepost eller innen stråleterapiavdelingen kan bli aktuelt også avhengig av kvalifikasjoner og behov.
 • Delta i gjennomføring av pågående kliniske studier samt bidra til å iverksette nye forskningsprosjekter.
 • Delta i avdelingens bakvaktsordning for onkologi.
 • Tverrfaglig arbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling .
 • Bidra til utarbeidelse og oppdatering av avdelingens rutiner og prosedyrer 
 • Undervisningsoppgaver      
 • Veiledning og supervisjon av LIS-leger.              

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent spesialitet i onkologi
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt.
 • Klinisk erfaring med behandling av brystkreft spesielt ønskelig.
 • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt.  
 • Gode muntlige og skriftlige norskferdigheter. 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlege eigenskapar

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet  
 • Evne til å kommunisere godt og tydelig med både pasienter og kolleger 
 • Bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø     
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturer
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp og delegerte oppgaver  
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges     
 • Punktlig og pålitelig     
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Motivasjon og engasjement til å bidra i faglig utvikling på et nasjonalt og internasjonalt nivå 

Vi tilbyr

 • En avdeling med alle typer onkologiske pasienter i et travelt og spennende faglig miljø.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskoms.
 • En svært god pensjonsordning.
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Høyt faglig nivå.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe          

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Bjørnar Gilje
Tittel: Overlege
Telefon: 51518106
Arbeidssted
Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger