100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i psykiatri er ledig for tiltredelse fra 01.10.2021.

Praksisen er lokalisert til Pyramiden helsesenter, Gloppeskogen 24, 3260 Larvik.

Praksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Den norske legeforening om spesialistpraksis. Betingelser for overdragelse av hjemmelen avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i nevnte rammeavtale.  
100 % avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.

Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle sørge- for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I sørge- for ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.

Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.

Bred poliklinisk erfaring og kompetanse innen migrasjonshelse og transkulturell psykiatri vektlegges. Søkere bør ha min. to års poliklinisk erfaring med allmennpsykiatriske lidelser, og det er ønskelig med videreutdanning.

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3.

Avtalespesialisten skal bidra til gode pasientforløp, med vekt på terapier som sikrer kort ventetid


Nærmere opplysninger: psykiater Erik Waale Næss tlf. 99531282 eller spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, Enhet for psykisk helsevern og rusbehandling, Helse Sør-Øst RHF, e-post kari.iren.austad.borge@helse-sorost.no  telefon 62 58 55 00.

 
Søknad og CV legges inn og sendes elektronisk via Webcruiter, ikke som vedlegg 


Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer –Legg ved HPR»
Kopi av av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal vedlegges. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Erik Næss
Tittel: Spesiliast
Telefon: 99531282
Navn: Kari Iren Austad Borge
Tittel: Spesialådgiver
Telefon: 02411
E-post: kari.iren.austad.borge@helse-sorost.no
Arbeidssted
Gloppeskogen 24
3260 LARVIK
Søk på stillingen