Kort om arbeidsgiver
Det er innenfor fagområdet hud og veneriske sykdommer ledig 40 % junioravtale. Hjemmelen er lokalisert i Stjørdal.
Helse Midt-Norge RHF ønsker en generell praksis innenfor spesialisthelsetjenestens ansvarsområde. Junior/seniorordningen har en varighet på minimum 2 år og nedtrappingsperioden for senior kan ikke overstige 5 år. Spesialisten som overtar skal avlaste spesialisten som trapper ned. Det er en forutsetning at den som blir tildelt hjemmelen skal drive fra samme lokaler i nært samarbeid med nåværende innehaver. Den som blir tildelt hjemmelen, vil få opsjon på resten av hjemmelen når senioren avslutter sin praksis. Dersom spesialisten som trer inn i avtalehjemmelen, ikke velger å benytte seg av opsjonen til å overta resten av avtalehjemmelen, har vedkommende ikke rett til å fortsette i deltids hjemmelen. Avtalespesialisten må være særskilt oppmerksom på utviklingen av IKT og integrasjon mot felles journalsystem. Helse Midt-Norge ønsker på sikt at alle avtalespesialister skal være tilknyttet et felles regional journalsystem (Helseplattformen).
Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Arbeidsoppgaver
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med Rammeavtalen mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene, samt krav gitt i lov
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle "sørge for" ansvaret til Helse Midt-Norge. Dette innebærer at avtalespesialisten følger gjeldende lovgivning, rammeavtalen og regionale handlingsplaner, samt foretar undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til nasjonale mål og prioriteringer.
Avtalespesialisten skal ha samarbeidsavtale med lokalt HF bl.a. om oppgavefordeling og ventelister.
Avtalespesialisten skal i samarbeid med lokalt HF bidra til gode pasientforløp i regionen og kort ventetid.
Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen.
Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming og det skal sørges for gode rutiner for næringsvirksomhet.

Kvalifikasjoner
Søker må være godkjente spesialist i hud og veneriske sykdommer
Det forutsettes god utredning- og behandlingskompetanse
Søker må ha erfaring og praksis som spesialist
Søker må være personlig egnet for hjemmelen, ha vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.
Søker må også ha evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 
HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR».  Kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges ved søknaden.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Arnt Egil Hasfjord
Tittel: Rådgiver
Telefon: 413 22 145
Navn: Karin Bostad
Tittel: Rådgiver
Telefon: 412 14 382
Navn: Merete Ziel Stenersen
Tittel: Avtalespesialist/senior
Telefon: 916 26 044
Hjemmeside
Arbeidssted
,
7500 STJØRDAL
Søk på stillingen