Kort om arbeidsgiver

Klinikk psykisk helse og rus består av psykiatrisk avdeling Blakstad, DPS Bærum, DPS Asker, DPS Drammen, DPS Kongsberg, DPS Ringerike, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og Forsknings- og utviklingsavdelingen. Klinikken er blant de største i landet, og kjennetegnes ved at den er utviklingsorientert og faglig ambisiøs.

Vår visjon er å bringe psykisk helsevern og rus- og avhengighetsbehandling ett skritt videre. Vi anser våre medarbeidere som klinikkens viktigste ressurs. Vårt mål er å kunne spille hverandre gode, vise åpenhet, møte hverandre som unike, ansvarlige og effektive behandlere og kollegaer.

I samarbeid med Manifestsenteret lyser vi nå ut faste stillinger som lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin. Det er også anledning for spesialist i psykiatri/RAM å søke.

Avdeling for rus og avhengighet (ARA) består av 5 seksjoner; 2 avgiftningsseksjoner, 2 behandlingsseksjoner og LAR. Vi arbeider etter prinsippene for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. ARA samarbeider tett med klinikkens øvrige avdelinger for voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, samt Manifestsenteret. 

Manifestsenteret er en ideell stiftelse og har gjennom 20 år
utviklet en unik erfaring og kompetanse innen utredning og frivillig
døgnbehandling av pasienter med ROP-lidelser – alvorlig psykisk lidelse og
rusavhengighet. Senteret er godkjent som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering i RAM innen TSB. Frivillighet og tillitsskapende holdninger med vektlegging av løsnings- mestrings- og ressursorientert
endringsarbeid, helhetlig tilnærming og relasjonsferdigheter er overordnet
fagideologi. Mer informasjon kan finnes på vår hjemmeside www.manifestsenteret.no

Gjennom dette samarbeidet kan Vestre Viken HF tilby gjennomføring av hele utdanningsløpet i rus- og avhengighetsmedisin. Hos oss vil du få gode muligheter for læring og utvikling av bred kompetanse inne fagfeltet. For beskrivelse av utdanningsvirksomheten og de ulike avdelingene se: https://vestreviken.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanse/leger-i-spesialisering-lis/utdanningsplan-for-spesialiteten-rus-og-avhengighetsmedisin#beskrivelse-av-enheten-og-dens-arbeid-med-utdanning. Trykk på «Beskrivelse av enhet» for informasjon om de ulike læringsarenaene i spesialiteten.

For leger i spesialisering er følgende tilrettelagt: 

 • Rotasjon mellom de respektive avdelinger i hht. utdanningsplan
 • Klinisk veiledning
 • Fordypningstid 4 timer pr. uke
 • Internundervisning 2 timer pr. uke med landets fremste fagfolk innen sine felt       

Den som ansettes får sitt ansettelsesforhold på klinikknivå, men vil ha sine arbeidssteder i ulike seksjoner i avdelingene og ved Manifestsenteret. I klinikken er det etablert en sentral rotasjonsordning, der man årlig søker å legge til rette for flytting mellom arbeidsstedene slik at kandidaten kan får sin tellende tjeneste etter ønske og så raskt som mulig. Hovedregelen er 12 måneder tjenestetid ved hvert tjenestested.

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsplan. Vakt følger tjenesteplan på hvert arbeidssted.

 Ved tilsetting av interne søkere i de faste stillingene, kan det bli ledige vikariater.

Alle søkere må søke elektronisk.     

Kvalifikasjoner

 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege
 • Solide kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk), både muntlig og skriftlig
 • Søkere må ha fullført norsk turnustjeneste/LIS1 tjeneste
 • Fint med interesse for, eller erfaring med, spiseforstyrrelser      

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Medisinskfaglig reflektert med gode fagkunnskaper
 • Strukturert, fleksibel og innsatsvillig
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø           

Vi tilbyr

 • All nødvendig tjeneste for å søke spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin innen en femårsperiode 
 • En utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø, med en tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning 
 • Gode velferdstilbud, blant annet tilgang på subsidierte ferieboliger i innland og utland
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Siv Kjelsås Kvinge
Tittel: Medisinskfaglig rågiver, Manifestsenteret
Telefon: 31297666/94276592
Navn: Carsten Bjerke
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 90631070
Navn: Line Kielland
Tittel: Spesialrådgiver - adm
Telefon: 41691406
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helse og rus , Vestre Viken/ Manifestsenteret
Grønland 32 B
3045 Drammen
Søk på stillingen