Kort om arbeidsgiver

Det er ledig stilling for LIS3 ved tverrfagleg behandlarteam på allmennpsykiatrisk poliklinikk Folgefonn DPS på Valen. 

Folgefonn DPS, Valen er lokalisert i naturskjønne omgjevnader med kort veg til barnehage, skule og butikk.Tilsette får disponera hytter i fjellet og båtar på sjøen. Kommunen har eit rikt organisasjons - og kulturliv.  Det er ein halvtime til Rosendal og 1,5 time til Ullensvang. 

Folgefonn DPS er ein seksjon i klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna HF. Folgefonn DPS har ansvar for dei allmennpsykiatriske spesialisthelsetenestene i kommunane Kvinnherad og Ullensvang med eit samla befolkningsgrunnlag på ca. 22 000 innbyggjarar.

Poliklinikken er fordelt på 2 lokasjonar, Valen og Odda. Poliklinikken har tilsatt 2 overlegar i psykiatri, lege i spesialisering, psykologspesialist, psykologar, spesialsjukepleiarar og klinisk sosionom.  Det er gode samarbeidstilhøve mellom poliklinikk, ambulant eining og døgnpostar med sikte på å tilby eit heilskapleg og tverrfagleg behandlingstilbod.

Folgefonn DPS har idag 12 døgnplassar totalt fordelt på psykose-/rehab.- og allmennpsykiatrisk post på Valen. Det vert gjeve tilbod om kriseplass og brukarstyrt opphald. Døgnavdeling Valen har eit tverrfagleg behandlarteam med 2 stillingar for overlege i psykiatri, psykolog og LIS3-lege. Døgnavdelinga er godt bemanna med spesialsjukepleiarar og hjelpepleiarar.

 Folgefonn DPS er godkjent utdanningsinstitusjon i psykiatri med 2 år med desse områda:

 • Langtidsbehandling/rehabilitering av psykoselidingar,
 • Fordjupningsteneste i korttidsintervensjon av ikkje - psykotiske tilstandar
 • Allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Helse Fonna HF legg til rette for gjennomføring av heile spesialiseringsløpet i foretaket. Det er mogeleg å rotere til akuttavdeling og spesialisrte avdelingar ved Valen sjukehus. Det vert lagt til rette for felles legemøte/interundervisning med Valen sjukehus kvar veke. 

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av pasientar med ulike psykiske lidingar i samarbeid med overlege på den aktuelle eininga
 • Vere ein aktiv del av det tverrfaglege behandlingsteamet
 • Medikamentell behandling, individualterapi, vurdere pas. for andre behandlingsformer bla. treningspoliklinikk og strukturert dagbehandling
 • Det er felles forvaktteneste med Valen sjukehus

Kvalifikasjonar

 • Godkjent medisinsk embetseksamen.
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført LIS1 teneste eller tilsvarande 
 • Grunnleggande IKT-kompetanse, kunnskap om EPJ og andre fagsystem.
 • Gode språkkunnskapar i norsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Vi søker etter ein pasientorientert medarbeidarar med evne til å arbeide strukturert
 • Gode kommunikasjonseevner
 • God teamarbeidar

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsording, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidslivsbedrift ( IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Hjelp til å skaffa bustad

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteinga vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Dag Gunnar Milje
Tittel: Seksjonsoverlege, Poliklinikkleiar
Telefon: 004753466590
E-post: dag.gunnar.milje@helse-fonna.no
Navn: Hege Lægreid Røssland
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 53 46 64 12
E-post: hege.laegreid.rossland@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Folgefonn DPS, Helse Fonna HF
Sjukehusvegen 15
5451 Valen
Søk på stillingen