Kort om arbeidsgiver
Røyrvik legekontor består av 100 % kommunelege med fastlegeliste, samt 90 % helsesekretær.
Legekontoret er samlokalisert på Røyrvik omsorgssenter med sykehjem, omsorgsboliger, hjemmesykepleie, helsestasjon og fysio-/ergoterapi. Røyrvik kommune har ordning forsterket akutt medisinsk beredskap. Dette vil si at legetjenesten har bistand av to helsepersonell via nødnett 24 timer i døgnet ved akutte situasjoner. (Jmf særavtale med HNT)

Kommunelegen vil være kommunens medisinsk faglig ansvarlig og ha alle kommunale oppgaver, samt ha fastlegeliste med tak på 500 personer. 
Røyrvik kommune deltar i legevaktsamarbeid for Indre Namdal (6 delt vakt) samt at vi er med på felles legevaktsentral for Namdalskommunene. 
Lierne og Røyrvik kommuner har en samarbeidsavtale som sier at ved ferier og fravær dekkes legetjeneste opp for hverandre samt samarbeide ved kommunenes kommunalt akutt døgntilbud.

Når du sender søknaden kan det være greit å vite:
-    Vi søker etter deg som har norsk autorisasjon som lege.
-    Har allmennmedisinsk erfaring.
-    Fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin.
-    Kunnskap og kjennskap til offentlig forvaltning og helsearbeid
-    Har gode evner til samarbeid, tverrfaglig samarbeid
-    Har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
-    Personlig egnethet vil bli vektlagt
-    Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggskvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.

-    Stillingsprosent: 100 % 
-    Lønn etter avtale og flyttegodtgjørelse
-    Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.royrvik.kommune.no (fyll ut fullstendig)

-    Søknadsfrist: 22.07.21

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingen kan du gjerne ta kontakt med avdelingsleder helse og omsorg, Nina Øie Devik tlf 481 18 095 mail nina.devik@royrvik.kommune.no eller kommuneoverlege Cheneso Moumakwa, mail: cheneso.moumakwa@lierne.kommune.no 

       Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune
Jielijes voenge  -Ei levende fjellbygd


Raarvihken åålmehmiehtjien tjïelte vijrenohkine, gusnie maehtieh vaarredh,
 vijredh jïh gööledh.  Voenesne aaj Byrkijejarnge gusnie laategh guktie nuepie tjoejkedh jïh gïerestidh.
Raarvihken tjïelte lea akten guektien gïelen tjïelte, gusnie åarjelsaemien gïele- jïh kultuvre jarngesne. 
Raarvihken tjïelten hijven skuvle jïh maanagïerte.  Maahta dovne jearsoes jïh hijven byjjenimmiem faaledh.

        Raarvihken tjïelte- mejtie dov bööremes veeljeme.


Barkoe gaavnoes 100% tjïelten dåaktarinie Raarvihken dåakterekontovresne

Raarvihken dåakterekontovresne 100% tjïeltendåaktere jïh 90% healsoetjaelije.
Dåakterekontovre Raarvihken håksoejarngesne skiemtjehïejmine, håksoegåetieh, hïejmeskïemtjesåjhterinie, healsoejarngine jïh fysio-ergoterapijine. Raarvihken tjïelten akuhte daalhkeseöörneginie. Guktie dåaktere viehkiem abpe dygnem göökte healsoebarkijistie neavroenedten 24 tjirrh (vuartesjh særavtale HINT:ine).

Tjïeltedåaktere dam medisijnefaageles dïedtem guadta, tjïelten barkoeh åtna jïh dïhte åejviedåakterelæstoem åtna jïh læstosne jollemes medtie 500 almetjh. Raarvihken tjïelte lea daennie Indre Namdaelien dåakterevaktektiedimmiebarkosne (juekesovveme 6 barkojne), jïh libie aaj meatan sjïere dåakterevaaktejarngesne Namdaelien tjïeltide. 

Lijre jïh Raarvihke ektiedimmielatjkoem utnieh, guktie eejehtimmine dle sinsitniem viehkiehtieh jïh seamma aejkien daejnie tjïelten akuhte dygnefaaleldahkine vyöhkesjedtieh.

Gosse ohtsemem seedth, dle maahta hijven daejredh:
-    Dåakterem Nöörjen dåaktereautorisasjovnine.
-    Dååjrehts sïejhmedaalhkesinie.
-    Spesialsiste sïejhmedaalhkesinie.
-    Maahtoe jïh daajroe byjjes reeremisnie jïh healsoebarkosne
-    Maahta mubpiej gujmie barkedh.
-    Maahta hijven laakan soptsestidh jïh tjaeledh
-    Sijhtebe vuartasjidh mejtie sjiehteles barkose.

-    Barkoeproseente: 100%
-    Baalhka latjkoen mietie jïh juhtemebaalhka
-    Ohtseme: datne elektronihkeles ohtsemegoerem daesnie gaavnh: www.royrvik.kommune.no

-    Minngemes ohtsemebiejjie: 22.07.21

Jis dov naan gyhtjelassh barkoen bïjre, dle maahtah goevtesen åvtehkem Healsoe jïh håksosne  bieljelidh: Nina Öie Devik, tel: 481 18 095 e-påaste: nina.devik@royrvik.kommune.no
 jallh tjïelten bijjiedåakterem: Cheneso Moumakwa, e-påaste: cheneso.moumakwa@lierne.kommune.no
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Røyrvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Edith Valfridsson
Telefon: 95 79 94 75
E-post: edith.valfridsson@lierne.kommune.no
Navn: Cheneso Moumakwa
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: cheneso.moumakwa@lierne.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
,
7898 LIMINGEN