Kort om arbeidsgiver
Samnanger kommune søkjer etter ny kommuneoverlege i 50 % stilling. Som kommuneoverlege er du den medisinske rådgivaren til kommunen og skal bidra til at kommunen varetar oppgåvene sine innan folkehelsearbeid, miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap.
Legekontoret ligger ca 40 minutt køfri køyring frå Bergen sentrum, Nesttun eller Os.

Arbeidsoppgåver:
Ansvar for å følgje opp kommunen sitt lovpålagte og forebyggjande arbeid innanfor ansvarsområda:
 • Smittevernoppgåver i hht. Smittevernlova.
 • Helseførebyggande arbeid
 • Deltaking i evaluerings- utrednings- og utviklingsarbeid innanfor fagområda.
 • Oppfølging av fastlegeordninga og spesialisering av legar.
 • Miljørettet helsevern (MHV)
 • Medisinskfaglig rådgjeving og bidra aktivt i det overordna folkehelsearbeidet
 • Helsemessig beredskap
 • Samarbeid med fastlegane
 • Tverrfagleg samarbeid med interne og eksterne aktørar
 • Samhandling med spesialisthelsetenesta og med andre kommunar i regionen
 • Kartlegging, informasjon og opplysningsverksemd
 • Kvalitetssikring og –utvikling
 Kvalifikasjonar
 • Offentleg godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Erfaring frå og gjerne spesialist i allmennmedisin
 • Spesialist i samfunnsmedisin eller under utdanning til dette 
 • Erfaring frå kommunehelseteneste og leiing er ynskeleg
 • Ynskje om gode IT-ferdigheiter
 • Gode munnlege og skriftlege norskkunnskaper
Personlege eigenskapar
 • Systematisk, fleksibel og løysningsretta
 • Oppteken av å løfte fram andre – god rolleforståing
 • Er interessert i og trivest med utviklingsoppgåver 
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
 • Robust og stor arbeidskapasitet – klarer å stå i krevjande situasjonar og ta leiinga
 • Personleg eignaheit og samarbeidsevne vert vektlagt
Me tilbyr:
 • Arbdisviklår i tråd med gjeldande tariffavtale
 • Kommuneoverlegepermisjon
 • Konkuransedyktig lønn
 • Barnehageplass for ansattes barn
 • Moderne og trivlege lokale ved Samnanger helsetun
 • Tilsetjing/inngåing av privat avtaleheimel skjer elles på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglement og avtalar
 • Tilsette blir meldt inn i KLP, og med offentleg tenestepensjon får dei ein av Norges beste pensjonsordningar. Ordninga dekker alderspensjonar, AFP, uførepensjon, etterlattepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Samnanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jan Erik Boge
Telefon: +47 56587400
Navn: Kari Anne Tolås Boge
Telefon: +47 56589105 / +47 48893212
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Tyssevegen 108
5650 TYSSE