Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidsstedet:
Biri legesenter er lokalisert i sentrum av Biri tettsted beliggende 20 km fra Gjøvik by, 2 km nord for Mjøsbrua. Tettstedet er et knutepunkt mellom mjøsbyene Lillehammer, Elverum, Hamar og Gjøvik. 

Legekontoret ble flyttet fra opprinnelige lokaler til nye lokaler i Biri Herredshus i 2011. Det er Helsestasjon, Fysioterapi og Tannhelsetjeneste i samme bygg.

Gjøvik kommune drifter legekontoret og legene leier lokaler, utstyr og helsepersonell, regulert i egen avtale og jfr. Rammeavtalen ASA 4310, pk. 8.2.

Legesentret har tre erfarne, hyggelige og kompetente helsesekretærer som har jobbet sammen en årrekke.
Alle hjemlene ved Biri Helsesenter har samme listelengde, og legesenteret benytter CGM Journal.

Det er nå to ledige hjemler som kan overdras uten omkostninger i selvstendig næringsdrift (ASA 4310 pkt. 8.2). Begge har hatt stabil fastlegedekning mange år. 

Søker bes oppgi om det søkes på en av hjemlene eller begge.

Fastlegehjemmel 1 - ledig fra 1.oktober 2021 eller tidligere etter avtale
Pasientliste på 1050 uten kommunal bistilling per tidspunkt

Fastlegehjemmel 2 - ledig fra 1.desember 2021
Pasientliste på 1065 med kommunal bistilling (6,67 %) tilknyttet helsestasjon lokalisert i samme bygg.

Vi ønsker engasjerte og interessere kollegar velkommen til legesentret. 

Betingelser for overdragelse av pasientliste avtales med avtroppende hjemmelshavere i tråd med sentrale avtaler.

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik med ca 4000 studenter, har sykehus og et rikt næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-  og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng.

Arbeidsoppgaver:
 • Utøvende legetjenester som fastlege ifølge lovverk.
 • Deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt etter gjeldende avtaler med lokasjon Sykehuset Innlandet Gjøvik.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legekontoret i ferie og ved annet fravær.
Kvalifikasjoner:
 • Det søkes etter leger med interesse for faget allmennmedisin, spesialist i allmennmedisin, erfaren allmennlege/fastlege eller utdannelseskandidat i allmennmedisin (LIS3).
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig godt, og ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt.
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet.
 • Godkjent politiattest.
Vi kan tilby:
Spennende og variert praksis med engasjerte kolleger i et veletabelert legekontor, med gode rutiner og stabilt helsepersonell.

Ingen økonomisk risiko ved oppstart og etablering siden hjemmelen overdras uten omkostninger. 

Som næringsdrivende fastlege har man stor fleksibilitet i arbeidshverdagen. Man har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret sitt slik man ønsker det. Gjøvik kommune legger til rette for en driftsmodell hvor kommunen har ansettelses- og oppfølgingsansvar for helsepersonell, samt innkjøp av forbruksmateriell og medisiner for praksis i samarbeid med legene.

Kommunen ønsker å ivareta deg som ny hjemmelshaver, enten du er under spesialisering eller ferdig utdannet spesialist. Som registrert utdanningsvirksomhet har kommunen ansvar for å tilrettelegge for spesialiseringsforløpet i allmennmedisin (ALIS). Vi vil tilrettelegge for fortsettelse eller oppstart i spesialiseringsforløpet i allmennmedisin for aktuelle søkere iht. sentrale føringer og kommunens utdanningsplan hvor det bla. tilbys veiledning og supervisjon utover kravet i spesialiseringsordningen.  

I Gjøvik kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.

Gjøvik kommune søker tilskuddsordning gjennom Helsedirektoratet for selvstendig næringsdrivende ALIS og ALIS avtale inngås.

Tilskuddet innebærer en utgiftsdekning på inntil kr 300 000 i spesialiseringsforløpet som kan benyttes til:
 • praksiskompensasjon ved fravær til kurs
 • ekstra veiledning og supervisjon
 • kompensasjon for eventuell listereduksjon i spesialiseringsforløpet
 • andre utgifter relatert til spesialiseringsforløpet
 • Mange leger opplever det utrygt å kjøpe seg inn i en legebedrift med forpliktelsene det medfører. For å imøtekomme dette tilbyr Gjøvik kommune en garantiordning som vil redusere den økonomiske risikoen for nyetablerte leger i selvstendig næringsdrift
Unntatt offentlighet må begrunnes!
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn,religion, funksjonsevne, alder.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gjøvik Kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lene Dæhlen
Tittel: Fastlege
Telefon: 915 56 453
Navn: Vidar Moldegård
Tittel: Fastlege
Telefon: 900 44 645
Navn: Tonje Lyshaugen
Tittel: Tjenesteleder helse
Telefon: 926 91 060
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Biri helsesenter
Birivegen 97
2836 BIRI
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image