Kort om arbeidsgiver
Vi tilbyr en spennende stilling som overlege for deg som vil arbeide med oppgaver og utfordringer på legemiddelfeltet i
spesialisthelsetjenesten. Stillingen som utlyses er delt i en 50% andel rettet mot oppgaver på legemiddelområdet i Oslo universitetssykehus i seksjon for Legemiddelkomite og sikkerhet og 50% i Nasjonalt senter for legemiddelmangel- og beredskap for spesialisthelsetjenesten. Vi deltar i lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid og har særlig fokus på riktig legemiddelbruk, legemiddelsikkerhet, bærekraftig tilgang til legemidler, legemiddelmangel- og beredskap. Vi vil være tett på utviklingen i moderne medisin med pasienten i sentrum, og bruk av verktøy som presisjonsmedisin og metodevurderinger for å understøtte helsetjenester og pasientbehandling.  
    
Seksjon for legemiddelkomité og- sikkerhet er organisert i Avdeling for farmakologi ved Oslo universitetssykehus (OUS) og arbeider for rasjonell, sikker og kostnadseffektiv legemiddelbruk ved OUS, herunder en effektiv legemiddelforsyning og forsvarlig legemiddelberedskap, samt trygg legemiddelhåndtering. Legemidler er et av de største innkjøpsområdene i helseforetaket. Seksjonen har ansvar for ledelse og daglig drift av sykehusets legemiddelkomité, som er et
rådgivende organ i legemiddelspørsmål ved OUS, og er sterkt involvert i å sikre riktig og kostnadseffektiv bruk av legemidler og kvalitet
og pasientsikkerhet innen legemiddelfeltet. Seksjonen ledes av seksjonsoverlege/spesialist i klinisk farmakologi og har to sykehusfarmasøyter og en økonom ansatt.
 
Nasjonalt senter for legemiddelmangel- og beredskap i spesialisthelsetjenesten er organisasjonsmessig lagt til Oslo universitetssykehus og er samorganisert med vår seksjon. Senteret rapporterer til de regionale helseforetakene og har ett legeårsverk og ett årsverk for farmasøyt, fordelt på 50%-stillinger.
 
 
Kandidater bes søke elektronisk, da kun søknader via Webcruiter vil bli vurdert. Ønskelig startdato for stillingen er snarest og senest innen 01.10.21
 

Arbeidsoppgaver

Nasjonalt senter for legemiddelmangel- og beredskap i spesialisthelsetjenesten (50%):  
 • Bidra til å drifte Nasjonalt senter for legemiddelmangel- og beredskap i spesialisthelsetjenesten i samarbeid med senterets leder og farmasøyter
 • Sikre involvering og oppfølging lokalt, regionalt og nasjonalt gjennom samarbeid og dialog med spesialisthelsetjenesten, Sykehusinnkjøp HF, myndighetsetater og andre relevante parter
 • Arbeidet vil omfatte:
  • Samarbeide med bl.a. Statens legemiddelverk, grossister og leverandører ved mangel- og beredskapssaker
  • Kontakt med og innhente råd fra klinikere i aktuelle mangelsaker, evt. utarbeide råd basert på det.
  •  Kartlegge omfang av problemer/mangelsituasjoner som oppstår, finne løsninger og kommunisere disse til alle berørte parter
  • Bidra til å utvikle den nasjonale legemiddelberedskapen for spesialisthelsetjenesten. Denne funksjonen skal støtte de lokale legemiddelkomitéer og det lokale,  regionale og nasjonale beredskapsarbeidet
  • Delta i dialog og samarbeid med referansegruppen for senteret som er under etablering
  • Delta i internasjonalt samarbeid for å forebygge legemiddelmangler og å styrke beredskapen                 

     
Seksjonens virksomhet i Oslo universitetssykehus (50%):  

 •  Rådgiver i overordnede legemiddelspørsmål ved Oslo universitetssykehus for å støtte rasjonell, sikker og  kostnadseffektiv legemiddelbehandling 
 • Løse legemiddelrelaterte oppgaver i samarbeid med Direktørens stab, de kliniske miljøer i  OUS, Legemiddelkomiteen og underutvalg, samt andre relevante samarbeidspartnere i og utenfor sykehuset 
 • Bidra til å drifte sykehusets Legemiddelkomite i samsvar med mandatet
 • Støtte utvikling av legemiddelfeltet i OUS gjennom klinikkovergripende og tverrfaglig samarbeid med blikket rettet fremover mot utfordringsbildet i Nye OUS   
 • Bidra til å utvikle og implementere fremtidens beslutningsstøtte for legemiddelbehandling i spesialisthelsetjenesten,  herunder integrasjon av presisjonsmedisin
 • Understøtte tiltak for å utvikle og styrke arbeidet med legemiddelsikkerhet og kvalitet i sykehuset, forebyggende bivirkningsarbeid, deteksjon og oppfølging av bivirkninger og avvikshendelser, utvikling av prosedyrer og informasjonsvirksomhet
 • Bidra i arbeidet med å håndtere legemiddelmangel og å styrke legemiddelberedskap i sykehuset i samarbeid med de kliniske miljøer og andre relevante parter
 • Bistå i utvikling og oppfølging av sykehusets legemiddeløkonomiske arbeid
 • Delta i lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid på legemiddelområdet og bidra til at OUS har en aktiv rolle på disse arenaer
 • Bidra i forskning innen relevante fagområder
 

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embedseksamen (cand.med.) 
 • Doktorgrad er ønskelig 
 • Klinisk erfaring er ønskelig 
 • Solide kunnskaper og bred erfaring på legemiddelområdet 
 • Det er ønskelig med spesialist i klinisk farmakologi eller kliniker med spesiell interesse
  for/kompetanse innen (klinisk) farmakologi 
 • Interesse for/tidligere deltagelse i legemiddelkomitéarbeid 
 • Interesse for samfunnsfarmakologiske problemstillinger og evidensbasert medisin 
 • Språkkrav - må kunne flytende et skandinavisk språk muntlig og skriftlig samt
  beherske engelsk muntlig og skriftlig
 

Personlige egenskaper

Vi søker etter deg som:
 • Har utpreget evne til god kommunikasjon og godt samarbeid 
 • Tar initiativ, er nøyaktig, strukturert, resultat- og løsningsorientert 
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team, men som også kan jobbe selvstendig 
 • Har evne til å skape gode relasjoner og bygge nettverk 
 • Er serviceinnstilt og fleksibel 
 • Har stor arbeidskapasitet 
 • Har evne og vilje til på bidra til et godt arbeidsmiljø. 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale 
 • Høyt faglig nivå 
 • Tverrfaglig og spennende arbeidsmiljø i stadig utvikling 
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud 
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift 
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt
  fritidsulykkeforsikring
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Øyvind Melien
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 94820605
Arbeidssted
Avdeling for farmakologi, Seksjon Legemiddelkomité og -sikkerhet, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Søk på stillingen