Nyoppretta 60% Fastlegeheimel Nyoppretta 60% fastlønna fastlegeheimel Øygarden kommune søkjer ny fastlege til legekontor sentralt på Straume. Heimelen er nyoppretta og er ledig frå 01.09.2020, men anna oppstartstidspunkt både før eller etter kan avtalast. Kontoret har 2 fastlegar. Flinke og erfarne legesekretærar. Journalsystemet er Infodoc. Den ledige fastlegeheimelen vil ha listestorleik på 600 plassar. Dette talet kan endrast i samråd med ny heimelsinnehavar og kommunen. Auke av stillingsprosent kan verte aktuelt på eit seinare tidspunkt. Det er pr tid ikkje pålagt anna kommunalt legearbeid til denne heimelen. Om ønskjeleg kan slikt arbeid tildelast inntil 7,5 timar pr veke. Viss ynskeleg kan også legevaktsarbeid ved Sotra legevakt tildelast. Øygarden kommune eig og driftar legekontoret.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
(Nye) Øygarden kommune
Kontaktperson
Navn: Stein-Inge Stigen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 55 09 72 26
E-post: stein.stigen@oygarden.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlegeheimel Straume, Kommuneoverlegen
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Straume legesenter
Foldnesvegen 1
5353 STRAUME