Kort om arbeidsgiver

Det er ledig stilling for LIS3 ved tverrfagleg behandlarteam på allmennpsykiatrisk poliklinikk Folgefonn DPS på Valen. 

Folgefonn DPS er ein seksjon i klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna HF. Folgefonn DPS har ansvar for dei allmennpsykiatriske spesialisthelsetenestene i kommunane Kvinnherad og Ullensvang med eit samla befolkningsgrunnlag på ca. 22 000 innbyggjarar.

Poliklinikken er fordelt på 2 lokasjonar, Valen og Odda. Poliklinikken har tilsatt 2 overlegar i psykiatri, lege i spesialisering, psykologspesialist, psykologar, spesialsjukepleiarar og klinisk sosionom.  Det er gode samarbeidstilhøve mellom poliklinikk, ambulant eining og døgnpostar med sikte på å tilby eit heilskapleg og tverrfagleg behandlingstilbod.
Folgefonn DPS har idag 12 døgnplassar totalt fordelt på psykose-/rehab.- og allmennpsykiatrisk post på Valen. Det vert gjeve tilbod om kriseplass og brukarstyrt opphald. Døgnavdeling Valen har eit tverrfagleg behandlarteam med 2 stillingar for overlege i psykiatri, psykolog og LIS3-lege. Døgnavdelinga er godt bemanna med spesialsjukepleiarar og hjelpepleiarar.
 Folgefonn DPS er godkjent utdanningsinstitusjon i psykiatri med 2 år med desse områda:
Langtidsbehandling/rehabilitering av psykoselidingar,
Fordjupningsteneste i korttidsintervensjon av ikkje - psykotiske tilstandar
Allmennpsykiatrisk poliklinikk.
Helse Fonna HF legg til rette for gjennomføring av heile spesialiseringsløpet i foretaket. 

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av pasientar med ulike psykiske lidingar i samarbeid med overlege på den aktuelle eininga
 • Vere ein aktiv del av det tverrfaglege behandlingsteamet
 • Medikamentell behandling, individualterapi, vurdere pas. for andre behandlingsformer bla. treningspoliklinikk og strukturert dagbehandling
 • Det er felles forvaktteneste med Valen sjukehus

Kvalifikasjonar

 • Godkjent medisinsk embetseksamen.
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført LIS1 teneste eller tilsvarande 
 • Grunnleggande IKT-kompetanse, kunnskap om EPJ og andre fagsystem.
 • Gode språkkunnskapar i norsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Vi søker etter ein pasientorientert medarbeidarar med evne til å arbeide strukturert
 • Gode kommunikasjonseevner
 • God teamarbeidar

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsording, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidslivsbedrift ( IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Hjelp til å skaffa bustad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Dag Gunnar Milje
Tittel: Seksjonsoverlege, Poliklinikkleiar
Telefon: 004753466590
E-post: dag.gunnar.milje@helse-fonna.no
Navn: Hege Lægreid Røssland
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 53 46 64 12
E-post: hege.laegreid.rossland@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Folgefonn DPS, Helse Fonna HF
Sjukehusvegen 15
5451 Valen
Søk på stillingen