Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling Gjøvik har lokalsykehusansvar for i overkant av 100 000 innbyggere samt områdefunksjon for hematologi. Avdelingen har totalt 62 senger fordelt på 3 sengeposter, samt disponible senger på intensiv/overvåkning og pasienthotell. Det er egen medisinsk dagenhet og observasjonssenger i akuttmottak. Avdelingen er godkjent som gruppe 1 avdeling i indremedisin etter gammel spesialistordning, og kan per i dag tilby spesialisering etter ny ordning i alle de medisinske fagområdene unntatt nyresykdommer og geriatri. Det er årlig ca 7 000 innleggelser og 18 000 polikliniske konsultasjoner. Det er generelle indremedisinske vakter der overlege går tertiærvakt bak LIS 2/3 og LIS 1. Sykehuset har stor kirurgisk virksomhet og ortopedi, kreftavdeling med områdefunksjon for stråleterapi, intensivavdeling, gyn/føde og ØNH avdeling. Det er et aktivt forskningsmiljø ved avdelinga.  

Endokrinologisk seksjon har en stor diabetespoliklinikk med dedikerte diabetessykepleiere for befolkningen i Vestoppland. Seksjonen har ansvar for pasienter med hormonforstyrrelser utenom diabetes for hele befolkningen i Divisjon Gjøvik-Lillehammer (ca 180 000 innbyggere). Det er årlig samlet ca 3000- 3500 polikliniske konsultasjoner. Det er et godt etablert samarbeid med KEF, osteoporoseklinikk og de øvrige fagområdene på sykehuset. Avdelingen er godkjent læringsarena for endokrinologi og har for tiden 2 LIS 3 under utdanning.

Ved avdelingen er det ledig fast stilling for:

OVERLEGE I ENDOKRINOLOGI

Tiltredelse 1. september 2021 eller etter nærmere avtale med avdelingssjef/avdelingsoverlege.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid på poliklinikk, dagenhet og sengepost 
 • Delta i det tverrfaglige diabetesteamet, herunder undervisning og opplæring av samarbeidende helsepersonell og pasienter
 • Supervisjon og veiledning av LIS 2/3 
 • Deltakelse i avdelingas til en hver tid gjeldende vaktordning  
 • Bidra i utviklings- og forbedringsarbeid i avdelinga

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk, svensk eller dansk språk skriftlig og muntlig.
 • Norsk spesialistgodkjenning i endokrinologi. 

Personlige egenskaper

 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Strukturert og selvstendig
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)
 • Ved manglende gruppe 1 tjeneste i indremedisin (gammel ordning) eller behov for å oppfylle læringsmål knyttet til infeksjonssykdommer del 3, kan det legges til rette for gjennomføring av dette

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Anne Kristine Fagerheim Skaug
Tittel: Avdelingssjef/avdelingsoverlege
Telefon: Tlf. 952 44 095
E-post: Anne.Kristine.Fagerheim@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Medisinsk avdeling - Gjøvik
Kyrre Greppsgt. 11
2819 GJØVIK
Søk på stillingen