Kort om arbeidsgiver
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Vi har fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi er ett lag. Vi etterstreber kvalitet i arbeidet, drivende fag- og kompetanseutvikling og godt samarbeid med kommunehelsetjenesten.
 
Avdelingen betjener ca. 30 000 barn og unge i opptaksområdet, har totalt ca. 120 ansatte. Det er 6 overlegestillinger og 6 LIS 3-stillinger. Legene er tilknyttet faste team og samarbeider også på tvers av seksjonene. 
På Levanger er det lokalisert familieseksjon, poliklinikk og sengepost og på Namsos poliklinikk. Poliklinikken Levanger er en almen psykiatrisk poliklinikk inndelt i 2 aldersteam og et geografisk team i Værnesregionen. Poliklinikken Namsos er en almen psykiatrisk poliklinikk inndelt i 2 aldersteam og et Nevro- team.  Sengeposten har akutte og elektive innleggelser av barn/unge fra hele fylket i alderen 10-18 år. Familieseksjonen gir et tilbud til barn og familier med sammensatt problematikk. Seksjonsleder har personalansvar.

Avdelingen vektlegger kontinuerlig fagutviklingsarbeid. Avdelingen har et bredt faglig tilbud, seksjonsovergripende fagteam og spesialiserte tilbud for spesifikke tilstandsbilder. Tilbudet innbefatter bl.a. Familieambulatoriet, sped- og småbarnsteam, familieterapi med mulighet for familieinnleggelser, spiseforstyrrelser- FBT, fagteam OCD og angst, fagteam ADHD, fagteam traume, nevropsykiatrisk team. Fagteamene er viktige bidragsytere til kompetanseutvikling i avdelingen. Det vil stimuleres til fagutvikling i fellesskap med andre kollegaer.
 
Vi tilrettelegger for doktorgradsarbeid i avdelingen. Flere doktorgradsarbeider er etablert med tilknytning til avdelingen, bl.a vedrørende angst/ skolevegring, familiebehandling, rus, ADHD og samspillsintervensjon PCIT. Sykehuset Levanger er etter tidligere regelverk godkjent for hele spesialiseringsløpet innen Barne- og ungdomspsykiatri og vi forventer at godkjenningen opprettholdes for ny utdanningsordning.
 
 

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i tverrfaglige team i rollen som behandlingsansvarlig spesialist i henhold til nasjonale retningslinjer og gjeldende lovverk
 • Medisinskfaglig oppfølging av pasienter og deres familier
 • Bidrag i utdanning av LIS og legestudenter
 • Deltagelse i fag- og kompetanseutvikling i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri
 • Gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig
 • tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges ved tilsettelse

Personlige egenskaper

 • God evne til kommunikasjon og samarbeid. Det legges stor vekt på personlig egnethet samt høyt faglig og etisk nivå
 • Forståelse for egen rolle i møte med pasienter og samarbeidspartnere.
 • Evne til å lage fleksible og kreative løsninger i samarbeid med kollegaer og ledelse
 • Respekt for andre yrkesgrupper og evne til å se verdien av samarbeid for best mulig pasientbehandling

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende stilling i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Et godt tverrfaglig miljø med en dynamisk medarbeidergruppe som har høy faglig integritet
 • Fagutvikling i fellesskap med leger og øvrige medarbeidere
 • Rekrutteringstillegg til overleger i faste stillinger 
 • Alternativ tjenesteplan, pendleravtale og mulighet for hjemmekontor ved lang reisevei
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring


     
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Birgit Kleinau
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 99474402
E-post: birgit.kleinau@hnt.no
Navn: Bine-Kristin Kristoffersen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95085365
E-post: bine.k.kristoffersen@hnt.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for kvinne, barn og familie, BUP, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 LEVANGER
Søk på stillingen