Kort om arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold HF søker spesialist i onkologi. Startdato etter avtale.

Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold er i full gang med å bygge opp et eget Senter for kreft og blodsykdommer. Vårt ønske er å kunne tilby kreftpasienter et helhetlig og trygt behandlingstilbud, og fra november 2021 flytter vi inn i splitter nye lokaler.

Fagutviklingen skjer raskt, og vi utlyser med dette en fast overlegestilling i onkologi. Overlegen vil få fagansvar for 1-2 tumorgrupper og delta i supervisjon og veiledning av LIS1. Vi er per i dag 6 overleger i onkologi, 2 overleger i palliasjon, 4 overleger i blodsykdommer og 8 leger i spesialisering. Onkologer og hematologer deltar i separate vaktordninger, men antallet leger skal utvides slik at vi på sikt har mulighet for egen vaktlinje for senteret.

Senteret håndterer nesten hele spekteret av maligne sykdommer hos den voksne befolkningen i tidligere Vestfold fylke. Overlegene i palliasjon har en aktiv rolle i sengepostarbeid og går tilsyn internt på SiV. Sammen med 2 sykepleiere utgjør de Ambulant lindrende team, som gjennomfører visitter i hjemmene og ved lindrende enheter på sykehjem. Vi er opptatt av tverrfaglig tilnærming, og har ansatt sosionom som del av teamet rundt pasienten. Sykehusets prestetjeneste er nær knyttet til virksomheten som samtalepartnere for pasient og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon for personalet. En stor andel av sykepleierstaben er spesialutdannet i onkologisk eller palliativ sykepleie. Sykehusets Avdeling for patologi har vært tidlig ute med avansert diagnostikk for å kunne tilby persontilpasset medisin,- et satsningsområde innen Senter for kreft og blodsykdommer.
Aktiviteten foregår i poliklinikk og på sengepost:
I poliklinikken gjennomføres årlig om lag 3000 onkologiske legekonsultasjoner, og det administreres 5000 kreftkurer. Sykehuset i Vestfold innførte i 2017 CMS-programmet for håndtering av medikamentell kreftbehandling.         
Sengeposten har p.t. 20 senger fordelt på onkologi, hematologi og palliasjon. Ved innflytting i nytt bygg i november 2021 økes sengeantallet til inntil 30 når senteret også overtar behandlingsansvaret for flere pasientgrupper.

Sykehuset i Vestfold ligger i gangavstand fra Tønsberg jernbanestasjon, og det er mulig å pendle fra Oslo, Drammen eller øvrige Vestfoldbyer. 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i onkologi, eller tilsvarende utdannelse fra andre land. Kandidater med lite tjeneste igjen før oppnådd spesialitet, kan vurderes.
 • Søkere må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Den som tilsettes, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning og arbeidstillatelse.

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet og endringsvilje med tanke på snarlig utvidelse og flytteprosess.
 • Interesse for supervisjon og veiledning av LIS.
 • Interesse for fagutvikling, prosjektarbeid og forskning
 • Respekt for tverrfaglig samarbeid til beste for pasienten.
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og håndtere høyt tempo.
 • Ansvarsbevissthet og beslutningsevne.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper.

Vi tilbyr

 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Karin A. Semb
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 40281901
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kreftseksjon - fagressurs, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg