Kort om arbeidsgiver
Styret for kommunene tilhørende Innherred Interkommunale Legevakt IKS(IIL IKS) vedtok i 2020 som et kommunalt smitteverntiltak tilknyttet COVID-19,  å etablere et utvidet interkommunalt legevaktstilbud i form av en luftveispoliklinkk ved Rinnleiret Legesenter, Levanger. Drift av senteret er vedtatt ut august 2021.

Senteret har nå vært i drift i over ett år i tett samarbeid med fastlegene. Senteret drives av én lege i 100% - i team med spesialopplært sykepleier i 100%, samt renholder som løpende følger opp renhold i hht til sikkert smittevern. 

Vi søker nå ny lege da nåværende lege går tilbake i fastlegehjemmel primo juni. Dette er en god anledning til et korttids engasjement for deg som ønsker prøve noe annet og delta i et av mange viktige bidrag i vår "kamp" mot COVID19!. 


Arbeidsoppgaver
Senteret er opprettet i tråd med sentrale føringer og FHIs risikovurderinger knyttet til nære fremtidige utfordringer under koronaepidemien

Rinnleiret legesenter er en brakkerigg med god standard som ligger i Rinnleiret leir midt mellom Levanger og Verdal.
Senteret er meget godt tilrettelagt bemannings-, bygnings- og utstyrsmessig - og spesielt med tanke på formålet smittevern.
 • Todelt klinikk med ren og uren side.
 • Ren side har ut over kontorfasiliteter for bla  lege og sykepleier og lager, tilrettelagte fasiliteter for ansatte som dusj/wc, garderobe, kjøkken og pauserom med tv.
 • Uren side består av separat legekontor med tilgang journalsystem/data. Videre har uren side 6 separate pasientrom hvorav 3 har behandlingsbenk. Alle rommene er strippet ned til et minimum for å lette og sikre smittevask.
 • Der er egen LAB som er utstyrt for de mest nødvendige prøvene og undersøkelsene tilknyttet ø-hjelp.
 • Egen pasientinngang inn mot uren side tilrettelagt med nybygd rampe tilpasset bruk av rullestol, ambulansetralle o.l. Ankomst vil bli strengt regulert med slusing av pasienter inn på separate rom.
 • Journalsystem (CGM journal) tilkoblet til legevaktsentralen via nylagt fiber. Dette ivaretar også bruk av takstsystem overfor HELFO.  
 • Timeliste (pasientliste) vil  administreres fra legevaktsentralen, slik at alle henvisninger til Rinnleiret fra fastleger og legevaktsleger må gå via legevaktsentral. Ingen kan bare møte opp på Rinnleiret uten henvisning.
 • Senteret stiller med arbeidstøy og vask av dette, sko og øvrig nødvendig verneutstyr.
Kvalifikasjoner Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner inkl beherske norsk språk godt.
 • Har evne til å arbeide selvstendig og ta ansvar, samtidig være en del av et team
 • Kan arbeide under delvis stort press og arbeidsbelastning.
 • Erfaring fra legevaktsarbeid/legekontor er en fordel.
Vi tilbyr
Lege som tilbys og takker ja til stilling tilsettes midlertidig i 100% i Innherred Interkommunale Legevakt, med hjemmel i aml § 14-9 (2) a – arbeid av midlertidig karakter. Ved oppstart før 8.juni, vil vi kunne tilby overlapp/opplæring av lege som nå er i stillingen. 

Varighet: Arbeidsavtalen har varighet fra oppstart etter avtale(ønskelig fom 1.juni) og til og med 31.08.2021. Evt ferieavvikling i perioden avtales nærmere Arbeidsavtalen avsluttes uten oppsigelse fra partene ved avtalens utløp. 

Arbeidstid: Arbeidstidens ytre ramme er fra klokken 8 – 15.30 og kun på virkedager (ikke helg og høytid). "Åpningstid"/pasientbehandling foregår mellom klokken 9 - 15, med spisepause midtveis. Arbeidsforholdet reguleres for øvrig av gjeldende lovverk, reglementer og avtaler.     

Lønn/godtgjøring: Stillingen som legespesialist avlønnes etter hovedtariffavtalen kap 5 med kr 1 300 000,- per år. Lege uten spesialitet
avlønnes med kr 1 100 000, - per år.

Annet:
Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler.
 
For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges,.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette. 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Innherred Interkommunale Legevakt IKS
Kontaktperson
Navn: Peter Daniel Aune
Tittel: Daglig Leder
Telefon: 93058982
E-post: pda@levanger.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Rinnleiret Legesenter
Rinnan
7609 LEVANGER