Kort om arbeidsgiver
Orkland kommune har i dag 17 fastleger fordelt på 16 hjemler ved 5 forskjellige legekontor, og 3 LIS 1 leger. Legetjenesten er som andre tjenester i kommunen en tjeneste under utvikling. Orkland kommune er i vekst og har et godt utviklet aktivitetstilbud. Det skjer også store utbygginger i kommunen både i forhold til boliger og bedrifter.

Fastlegetjenesten i Orkland består av forskjellige finansielle ordninger etter kommunesammenslåingen. Det er en bred enighet blant fastleger og ledelse om at det er ønskelig og få til en mere felles ordning og nå jobbes det med og få inn i handlingsplanen for 2021-2024 at selvstendige hjemler blir laget om til 0-avtale det vil si at legekontor driftes av kommunen.

Fastlegehjemmel ved Orkanger legesenter DA er ledig fra 1.11.2021. Orkanger legesenter DA er et veldrevet legekontor som er lokalisert i Orkanger sentrum, består av fire leger og en LIS 1 lege. Legesenter er utstyrt med EKG, Spirometri, 24 timers blodtrykksmåling, laboratorium og skiftestue. System X journal system med integrert telefonløsning brukes.

Praksisen drives fra 2. etg ved Torgsentret i Orkanger sentrum og er samlokalisert med øyelege klinikk. Tannleger og apotek i 1.etg.

Hjemmelen har for tiden listelengde på 1300 pasienter

I henhold til avtale kan det bli inntil 7,5 t/uke kommunalt offentlig legearbeid. Per i dag er det 5 timer kommunalt arbeide ved sykehjem knyttet til hjemmel. Ved overtakelse av hjemmel har nåværende lege anledning og dekke denne ut året 2021.

Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt, som i dag har 30-delt vakt.

Individuell avtale om fastlegehjemmel vil følge sentralt avtaleverk og Forskrift om fastlegeordning.

Vilkår ved overtaking av praksis:
Fastlegehjemmel blir overdratt kostnadsfritt fra kommunen til ny fastlege.

Gunstige fastlegeavtale:
Denne hjemmel ved legekontoret blir laget om til 0-avtale. Kommunen drifter hjemmel og leier den ut til legen. Kommunen dekker således alle utgifter til personell, materiale og utstyr ved legekontoret. For dette betaler legen basistilskudd. Legen beholder refusjoner og egenandeler. 0-avtale skal bli en felles ordning for legene som driver privat praksis i Orkland og det vil i løpet av året forhandles om detaljer i denne avtale mellom kommune og legene.

Angående stilling:
Hjemmel innehas i dag av spesialist i allmennmedisin men ved søkere som ikke innehar spesialiteten vil det bli tilrettelagt spesialisering etter gammel ordning eller ny ordning ALIS.
Vi ønsker at kommunens fastleger;
  • Har eller tar videreutdanning i allmennmedisin.
  • Søker må ha gyldig norsk autorisasjon.
  • Vi forutsetter gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Det er en forutsetting at du er ferdig med 18 måneder turnus/LIS 1 stilling

Attester og vitnemål etterspørres ved innkalling til intervju.

Arbeidsgiver:
Dette er en 0-avtale hjemmel der kommunen har driftsansvaret for hjemmel men der legen er selvstendig og beholder refusjoner og egenandeler selv. For den kommunale stillingen ved sykehjem er det kommunen som blir arbeidsgiver.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Orkland kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jimmy Wikell
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 45834798
E-post: jimmy.wikell@orkland.kommune.no
Navn: Kristin Wangen
Tittel: Kommunalsjef Helse
Telefon: +47 93492315
E-post: kristin.wangen@orkland.kommune.no
Arbeidssted
Orkanger legesenter DA
Orkdalsveien 58
7300 ORKANGER