Kort om arbeidsgiver
Arbeidssted:
Fredrikstad og Hvaler legevakt er lokalisert i moderne lokaler på Helsehuset i Fredrikstad, sammen med blant annet kommunal akuttavdeling, rehabiliteringsavdeling, psykisk helse og rusmestring, feltpleie, ergo-/fysioterapi, røntgeninstitutt og ambulansetjeneste.
Fredrikstad er vertskommune for interkommunal legevakt, med et nedslagsfelt på ca. 88 000+ innbyggere. Legevakten er døgnåpen, og mottar over 80 000 henvendelser i året. Fredrikstad kommune driver også overgrepsmottak for Østfold på oppdrag for Sykehuset Østfold. Legevakten bemannes av ca 3,5 årsverk fast ansatte leger, ca 50 fastleger og om lag 28 sykepleierårsverk.
Tjenesten skal bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Legevakten spiller en viktig rolle i kommunens beredskapsorganisasjon. Fremtidens legevakt må kjenne, samhandle med og delvis integreres med andre kommunale tjenester.
Den ledige stillingen er plassert i virksomhet Medisinske tjenester i seksjon Helse og velferd. Legevaktoverlegen vil ha faglig samarbeid med fire øvrige kommuneoverleger.
 
Hovedoppgaver
Hovedoppgavene i stillingen er delt i ca. 50% medisinskfaglig rådgivning overfor virksomhet Medisinske tjenester med vekt på legevakt og KAD. Stillingen kombineres med ca. 50% klinisk arbeid på legevakt. Stillingen meritterer til spesialisering i samfunnsmedisin og til inntil ett år spesialisering i allmennmedisin.
Konkret vil legevaktoverlegens arbeidsoppgaver bestå i:
- Ansvar for pasientbehandling
- Kvalitetssikring av medisinske prosedyrer
- Ansvar for veiledning og faglig oppfølging av leger
- Bidra i planlegging og organisering av internundervisning
- Bidra til organisering av legetjenesten på legevakta
- Behandle klagesaker og avvik
- Samhandling med interne og eksterne instanser
- Delta i Utvalg for akuttberedskap i Østfold
- Bidra i virksomhetens beredskapsorganisering
- Samhandling med fastlegene
- Bistå ved tilsyn og i krevende enkeltsaker ved behov.
 
Kvalifikasjonskrav
Norsk autorisasjon 
Norskkunnskaper med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi søker etter spesialist i allmennmedisin eller lege med erfaring fra og interesse for legevaktmedisin. Leger i spesialisering med erfaring fra legevakt og akuttmedisin oppfordres til å søke. Stillingen krever evne til selvstendig arbeid, gode samarbeidsevner og evne og vilje til å ta initiativ og ansvar, og jobbe proaktivt.
 
Personlige egenskaper
Relevant erfaring og personlige egenskaper tillegges avgjørende vekt.
 
Lønnsopplysninger
Lønn etter avtale.
 
Vi kan tilby
Et stimulerende og flerfaglig arbeidsmiljø og mange legekollegaer i kommunen.
Spennende og faglig utfordrende arbeidsoppgaver.
Mulighet til å kunne påvirke og delta i prosessen om legevaktens fremtid og oppfølging av akuttmedisinforskriften.
Tilrettelegging for spesialisering i allmenn- og samfunnsmedisin
God pensjonsordning

Politi-/Tuberkuloseattest
Ansettelse forutsetter fremleggelse av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkulose-/MRSA-kontroll må fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Fredrikstad og Hvaler legevakt
Kontaktpersoner
Navn: Atle Grønneberg
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 971 33 090
E-post: atgr@fredrikstad.kommune.no
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Virksomhet medisinske tjenester
Jens Wilhelmsensgate 1
1671 KRÅKERØY