Kort om arbeidsgiver
Gran kommune har en ledig stilling som kommuneoverlege
Gran kommune har i dag en 100 % stilling fordelt på 60 % kommuneoverlege, 20 % rådgiver for kommunenes
tjenester og 20 % sykehjemslege. Vi er åpen for å drøfte ulike kombinasjoner med funksjoner som sykehjemslege,
helsestasjon eller kombinasjon med annet fastlønnet legearbeid.
 
Vi i Gran ser etter deg som deler verdiene våre - Raus, proff og praktisk
Som kommuneoverlege vil du gjennom strategisk folkehelsearbeid og sammen med dyktige kollegaer jobbe for en
samfunnsutvikling som tar vare på og fremmer innbyggernes helse. Du vil sikre at samfunnsmedisinsk kompetanse
anvendes og integreres i det kommunale planarbeidet og det tverrsektorielle folkehelsearbeidet. Kommuneoverlegen
skal ha tett dialog med kommuneadministrasjon, politikere og kommunens befolkning, samt bidra inn i samarbeidet
med kommuneoverlegene i Gjøvikregionen i Miljørettet helsevern IKS.
Kommunen har under utarbeiding plan for legetjenesten som forventes politisk behandlet i løpet av høsten 2021.
Kommuneoverlegestillingen tillegges et tydeligere ansvar for oppfølging av de kommunale fastlønnsstillingene og for
forvaltningen av 8.2 avtaler med de privatpraktiserende legene på dagens tre legesenter.
 
Som kommuneoverlege har du bl.a følgede arbeidsoppgaver
-Medisinskfaglig rådgivning for den kommunale organisasjonen
-Smittevern, helseberedskap og miljørettet helsevern
-Oppfølging av folkehelsearbeidet i kommunen
-Oppfølging av fastleger og fastlegeordningen
-Bidra aktivt i kommunens utviklings- og planarbeid
-Andre samfunnsmedisinske oppgaver, herunder veiledning og undervisning
-Samhandle med myndigheter, spesialisthelsetjenesten og andre kommuner i
regionen
-Ivareta kommunenes ansvar som utdanningsinstitusjon for legetjenesten
 
Stillingen knyttes til kommunens kriseledelse ved aktuelle hendelser
Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver etter politisk behandling av plan for legetjenesten.
 
Vi søker deg som er
en engasjert og trygg samfunnsmedisiner som ønsker å bruke sin spesialistkompetanse til arbeid innenfor et bredt
spekter av spennende oppgaver som kommuneoverlege i Gran kommune.
 
Krav til kompetanse
er offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
har relevant erfaring
har påbegynt eller fullført spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Hvis du ikke har dette, kan kommunen legge til rette
for at du kan starte på en slik utdanning, i tråd med nye krav til spesialisering. 
har førerkort klasse B
har god fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig
 
Vi kan tilby
Spennende utviklingsoppgaver i et godt og tverrfaglig miljø
Godt arbeidsmiljø og gode kolleger
Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
Lønn etter kvalifikasjoner/avtale
Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin
Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP
Personlig egnethet vektlegges.
 
I denne stillingen har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste
tjenestepensjoner kun utbetales i ti år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å
jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Med pensjonsrett i
KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter.
 
Vi verdsetter følgende personlige egenskaper
Interesse og engasjement for samfunnsmedisin
Gode kommunikasjonsevner
Analytisk og evne til å tenke helhetlig
Handlekraftig
Gode samarbeidsegenskaper
Utviklingsorientert og innovativ
 
Informasjon til deg som søker
Vi oppfordrer deg til å søke elektronisk via Gran kommunes hjemmeside.
 
Vi kaller inn aktuelle søkere til intervju. Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.
 
Vi i Gran kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte, til å søke hos oss, uansett alder, kjønn,
funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi
jobber mot å bli en heltidskommune, og ønsker at de som skal jobbe hos oss jobber 100% stilling.
 
Du som ansettes må levere MRSA-skjema. Dette finner du på www.gran.kommune.no under Skjema.
Du må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.
 
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som ber om å bli unntatt fra denne, må begrunne
dette i søknaden. Hvis du ikke får innvilget ønsket om å unntas offentlighet, tar vi kontakt med deg før søkerlisten
offentliggjøres. (Jamfør Offentleglova § 25 annet ledd.)
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Gran kommune
Kontaktpersoner
Navn: Mette Mosby Kristiansen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 95791448
E-post: mette.mosby@gran.kommune.no
Navn: Leif Arne Vesteraas
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 97728239
E-post: leif.arne.vesteraas@gran.kommune.no
Arbeidssted
,
2770 JAREN