Ved Område for psykisk og fysisk helse er det ledig to faste stillinger som avdelingsdirektører knyttet til fagfeltet kroniske sykdommer og aldring. Folkehelseinstituttet har i dag et sterkt og ekspanderende forskningsmiljø innenfor disse teamene som inngår i områdets satsningsområder. Det er besluttet å videreutvikle fagmiljøet i nåværende Avdeling for kroniske sykdommer og aldring i to avdelinger som vil samarbeide tett. Avdelingene vil bestå hver av ca. 20 medarbeidere med høy kompetanse på de fagområdene som er forankret i nåværende avdeling. Avdelingen har også et aktivt miljø innen avansert epidemiologisk metode og flere store prosjekter finansiert av blant annet Forskningsrådet, National Institute of Health og EUs Horisont2020 program.

Psykisk og fysisk helse er ett av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet, og består av til sammen 10 avdelinger med ekspertise på forskning og helseanalyse knyttet til psykisk og fysisk helse med vektlegging av forekomst, årsaks- og beskyttelsesfaktorer, helsefremmende forhold og evaluering av tiltak. Område psykisk og fysisk helse består av ca. 220 medarbeidere.
FNs bærekraftmål og Norges forpliktelser gjennom Verdens helseorganisasjon om å redusere omfanget av ikke-smittsomme sykdommer (NCD) har gitt ny kraft til arbeidet med å kartlegge og forebygge kroniske sykdommer. Ettersom vi stadig blir flere eldre, er det også flere som lever med og behandles for en eller flere kroniske sykdommer.

De nyopprettede avdelingene har ansvar for å videreutvikle vår forskning og analyser innen følgende områder:

- befolkningens helse og somatisk sykdom, med prioritet på forhold som innebærer høy sykdomsbyrde. Dette gjelder særlig de såkalte NCDene (kreft, hjertekar, diabetes og KOLS),  muskel-skjelettlidelser og langvarig smerte
- aldring og utviklingen i eldres funksjon og helse
- legemiddelbruk i befolkningen inkludert trender, effekter og sikkerhet
- kartlegging av kostvaner og fysisk aktivitet i befolkningen
- identifisere utsatte grupper og mulige effekter av covid-19 på sykdomsutvikling og død, samt studere effekt og bivirkninger av vaksine
- innenfor de ovennevnte strekpunktene, tydeliggjøre sosial ulikhet i helse og samsykelighet


En viktig lederoppgave er å styrke avdelingenes arbeid med søknader om ekstern finansiering på prosjekt og problemstillinger som understøtter Folkehelseinstituttets samfunnsoppdrag. Det forutsettes et nært samarbeid mellom de to avdelingene. I tillegg skal avdelingene etablere et nært samarbeid med andre avdelinger innen Område psykisk og fysisk helse, samt med fagmiljø i andre områder på instituttet. Samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljø skal videreutvikles for å bidra til helhetlig forskning og helseanalyse med høy kvalitet innen avdelingenes ansvarsområder.

De to avdelingsdirektørene vil ha fag-, personal- og budsjettansvar for hver sin avdeling. I tillegg kan ledelse av tverrgående funksjoner ved instituttet være aktuelt. Avdelingsdirektørene vil inngå som del av områdeledergruppen.

       

Arbeidsoppgaver

 • Fag-, personal- og budsjettansvar for avdelingen
 • Sørge for at avdelingen bidrar til at området løser sine oppgaver innenfor forskning og helseanalyse
 • Videreutvikle avdelingen i samarbeid med den andre avdelingsdirektøren og ansatte
 • Utgjøre en del av områdeledergruppen og bidra til helhetlig ledelse av området i samarbeid med øvrige ledere
 • Operasjonalisere Folkehelseinstituttets strategi til konkrete mål og resultater for avdelingen
 • Initiere og motivere til forskning av høy internasjonal kvalitet
 • Initiere og motivere til søknader om ekstern finansiering
 • Styrke brukermedvirkning i analyse og forskning
 • Initiere og motivere til formidling av og faglig debatt om forskningsresultater fra avdelingen
 • Initiere og sikre at avdelingen medvirker til tverrgående aktiviteter på instituttet, samt videreutvikling av nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid
 • Bidra til et fleksibel og løsningsorientert institutt og god ressursutnyttelse på tvers av instituttets områder og på tvers av områdets avdelinger
 • Bidra til instituttets beredskapsarbeid
 • Arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling for avdelingens medarbeidere

Kvalifikasjoner

 •  Doktorgrad og forskningsprofil med relevans for stillingen
 • Medisinsk eller annen helsefaglig bakgrunn
 • God kjennskap til epidemiologisk metode er en styrke
 • Erfaring med forskningsledelse og annen ledererfaring er ønskelig
 • Relevant arbeidserfaring i forhold til avdelingens oppgaver
 • God kjennskap til forskningsprogrammer og utlysninger om eksterne midler
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk

Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for ledelse
 • Trygg og tydelig i lederrollen
 • Evne til å motivere, inspirere og prioritere
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert og stor gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her er vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er hyggelige og som hjelper hverandre
 • Stilling som avdelingsdirektør og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktperson
Navn: Knut-Inge Klepp
Tittel: Direktør
Telefon: 95760716
Hjemmeside
Arbeidssted
Folkehelseinstituttet FHI
Marcus Thranes Gate 6
0473 Oslo