Kort om arbeidsgiver

DPS Solvang er en av 8 avdelinger i Klinikk for Psykisk Helse ved Sørlandet sykehus og er lokalisert på Grim. DPS Solvang er et spesialisthelsetjenestetilbud innen psykiatri for en befolkning på ca 53.000 innbyggere. Området dekker Kristiansand vest for Otra utenom Søgne. DPS Solvang består av Merkantil enhet, Døgnenhet, Poliklinikk og FACT.

DPS Solvang har et stort fagmiljø med psykiatere i 10,5 stillinger, psykologspesialister i 16,2 stillinger og psykologer i 23,2 stillinger. Avdelingen tilrettelegger for psykologers utdanningsløp fram til ferdig utdannet psykologspesialist og er et utdanningssted for leger i spesialisering innen psykiatri. Medarbeiderne oppmuntres til fagutvikling, kompetanseheving og forskning.

Vi tilstreber å gi et tilbud til befolkningen preget av fleksibilitet, tilgjengelighet og høy faglig standard.
FACT-teamet skal gi tverrfaglig og tverrsektoriell behandling og oppfølging av pasienter med alvorlig psykoselidelse. FACT-teamet har 4 stillinger for overlege og 2 stillinger for psykologspesialist, samt 16 stillinger med helse og sosialfaglig høyskoleutdanning med videreutdanning.

FACT-teamet ved DPS Solvang er et aktivt oppsøkende behandlingsteam basert på en behandlingsmodell for personer med psykoselidelser. FACT-metoden er utviklet og utprøvd blant annet i USA, Nederland og Storbritannia de siste 30 årene med gode resultater. FACT står for «Flexible Assertive Community Treatment», som kan oversettes med fleksibelt, aktivt og oppsøkende behandlingsteam. FACT-teamet er et samarbeid mellom kommunene Vennesla og Kristiansand, sammen med Sørlandet sykehus HF. Organisatorisk er FACT plassert i spesialisthelsetjenesten, og lokalisert til DPS Solvang.
Det unike i norsk sammenheng er at FACT-teamet disponerer fem sengeplasser på Døgnenheten på DPS Solvang, og har en egen stor Dagavdeling for pasienter tilknyttet FACT.  Ved endringer i forhold til pasientens tilstand har en da mulighet til å intervenere ved og bruke frivillig innleggelse på DPS nivå. Ved behov for andre typer tiltak kan en tilby gruppe- eller individuell behandling ved FACT sin Dagavdeling. Tilbudet til pasientene i FACT-teamet er derfor preget av en helhetlig tenkning samtidig som FACT modellen er bedringsorientert.

Det er nå ledig 100% fast stilling som overlege i psykiatri ved vårt FACT-team ved DPS Solvang. Tiltredelse så snart som mulig eller etter avtale. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • FACT-teamet skal gi tverrfaglig og tverrsektoriell behandling og oppfølging av pasienter med alvorlig psykoselidelse.
 • Veiledning av teammedarbeidere, leger i spesialisering og eventuelt andre faggrupper
 • Samarbeid med fastleger, PSA og andre eksterne samarbeidspartnere som tjenesteapparatet i kommunene
 • Flerfaglig samarbeid internt i teamet
 • Vedtaksansvarlig for pasienter på tvunget psykisk helsevern
 • Forvalte DOM 
 • Deltaker i avdelingens inntaksteam
 • Mulighet for å inngå i klinikkens vaktordning hvis dette er ønskelig

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i psykiatri eller snart ferdig med spesialisering
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med enhetens behov
 • Er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere god kunnskap i skriftlig og muntlig norsk
 • Vi ønsker en person med faglig nysgjerrighet, gode faglige kunnskaper og høyt engasjement
 • Godt kjent med Lov om Psykisk helsevern 
 • Ønskelig også at søker har en recoveryorientert tilnærming i møte med pasientene
 • Erfaring og eller interesse for å jobbe med FACT-modellen er en fordel

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Erfaring fra arbeid med akutt psykiatri er en fordel
 • Søker må være fleksibel og handlingsorientert
 • Være trygg og kunne håndtere psykiske og fysiske utfordringer

Vi tilbyr

 • Et spennende, variert og godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Vi tilbyr et moderne flerfaglig syn på psykosebehandling
 • Fordypning og videreutdanning for individuell faglig utvikling
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Vi tilbyr mulighet for deltakelse i aktivt forskningsmiljø. Pågår nå tre doktorgradsavhandlinger på DPS Solvang
 • Avtalefestet utdanningspermisjon hvert 5.år for spesialister
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2% pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Per Egeland
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 905 74 999
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Ove Lunden
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 38 17 48 08
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Solvang, FACT-team, Kristiansand
Løkkeveien 24
4616 Kristiansand