Vil du utdanne deg til spesialist i allmennmedisin og jobbe som allmennlege i Stavanger?
 
Stavanger kommune har avtale med flere legesentre om gjennomføring av introduksjonsprogram i allmennmedisin. Tre av disse har nå ledig stilling for introduksjonslege:
  • Stavanger medisinske senter fra 01.08.21
  • Hillevågsdoktoren fra 01.09.21
  • Nytorget legesenter fra 05.08.21 
Hensikten med introduksjonsprogrammet er å bedre rekrutteringen til fastlegetjenesten. Stillingene er ment for leger som kommer rett fra turnustjeneste/ LIS 1-tjeneste, eller andre som har kort klinisk fartstid og som ønsker erfaring med å arbeide i fastlegeordningen. Engasjementene er også aktuelle for fast ansatte leger ved legevakt eller sykehjemsleger som trenger allmennpraksis som en del av sitt spesialiseringsløp.

Stavanger kommune er nå i starten på et generasjonsskifte blant fastlegene, parallelt med et behov for å øke kapasiteten i fastlegeordningen. Alle legesentre som blir godkjent av kommunen for Introduksjonsprogrammet er veldrevne, der de fleste legene er spesialister i allmennmedisin og flere er godkjente veiledere.
  
Introduksjonsprogrammet:
Legene i programmet blir knyttet til legesenteret i  inntil 2 år. Det er ingen nødvendige investeringer, og legen kan jobbe etter Fastlegetariffen med refusjon fra Helfo.  Legen har ikke egen liste men fungerer som vikar for de andre ved senteret og betaler 30% av brutto inntjening til legesenterets driftsutgifter. Forbruksmateriell og medisinbruk kommer i tillegg. Andre driftsformer kan diskuteres.
 
Legen plikter å delta i kommunens introduksjonsprogram for nye leger, som oppad er begrenset til tre dager per kalenderår. Det medfølger vaktplikt ved Stavanger legevakt på linje med de forpliktelsene som gjelder fastlegene i Stavanger. Inntil en dag per uke vil være avsatt til offentlig allmennmedisinsk legearbeid, på helsestasjon eller i skolehelsetjenesten. Legen har samme plikt til møtedeltakelse som fastlegene i Stavanger har. Fastlegene på legesentrene vil være tilgjengelig for veiledning og supervisjon. Det vil tilrettelegges for god veiledning, fri til kurs og kontinuerlig supervisjon under utdanningsløpet.
Introduksjonsavtaler er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten. Ordningen trer i kraft tidligst i januar 2022. Stillingene som nå lyses ut er etter Stavanger kommunes introduksjonsprogram.
 
Avtalepart ved ansettelse er Stavanger medisinske senter, Hillevågsdoktoren eller Nytorget legesenter. 

Ved søknad må legen legge ved CV, vitnemål, autorisasjon og attester.

Angi i søknaden om det søkes til alle legesentrene eller kun til ett senter.
Ved ansettelse må legen levere politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Guro Hafnor Røstvig
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47780454
Navn: Peter Christersson
Tittel: Fastlege Stavanger medisinske senter
Telefon: 99394034
Navn: Laila Frette
Tittel: Fastlege Hillevågsdoktoren
Telefon: 92457598
Navn: Jan Bjørnar Holen
Tittel: Daglig leder/Fastlege Nytorget legesenter
Telefon: 90700934
Navn: Hanne Sandanger
Tittel: Rådgiver
Telefon: 51912673
Arbeidssted
Stavanger medisinske senter, Hillevågsdoktoren og Nytorget legesenter
Olav Kyrres gate 23
4005 STAVANGER