Kort om arbeidsgiver

I anledning at en av våre to overleger har gått av med pensjon søker vi 100% fast stilling som overlege på LAR Helse Stavanger - poliklinikk LAR 78.  

LAR Helse Stavanger er organisert under klinikk for psykisk helse barn, unge og rusavhengige (PHBURA), avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA). Avdelingen består av 8 enheter som gir differensiert tilbud til ulike målgrupper. ARA yter spesialisert utredning, behandling og rehabiliteringstilbud for personer i alderen 15 år og oppover og deres pårørende/sosiale nettverk. Vi tilbyr ulike behandlingstilbud med polikliniske og ambulante tjenester, legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og døgnbehandling. Her kan du lese mer om vår avdeling:     https://issuu.com/stavanger.universitetssjukehus/docs/5828_ara_rapport_a4__2020_12_14_lv

LAR Helse Stavanger har to poliklinikker, LAR Øst og LAR 78. Vårt felles oppdrag er å yte tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter under substitusjonsbehandling for opioidavhengighet i Helse Stavanger sitt foretaksområde. Poliklinikk LAR Øst har ansvar for utdeling av LAR-legemiddel og legemiddelassistert rehabilitering (LAR-behandling) til pasienter hjemmehørende i Stavanger kommune. Poliklinikk LAR 78 har ansvar for LAR-behandling til våre pasienter i de øvrige 14 kommuner i foretaksområdet. Vi har til sammen ansvar for ca. 585 pasienter. 

LAR Helse Stavanger har ansvar for utredning og behandling av rus- og avhengighetsproblematikk og psykiske helse, i tillegg til oppfølging av somatisk helse i nært samarbeid med fastlegen til den enkelte. Videre har vi ansvar for foreskriving og koordinering av utdeling av LAR-legemiddel for å sikre medisinsk faglig forsvarlig foreskriving. Vi har et tett samarbeid med primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Pakkeforløpet TSB gir rammene for vårt ansvarsområde sammen med nasjonale retningslinje for LAR-behandling og LAR-forskriften. 

Pasientgruppen har varierte og sammensatte utfordringer. Vi har fokus på å videreutvikle vår kompetanse og ønsker å tilby våre pasienter både utredning og behandling for deres sammensatte lidelser med fokus både på avhengighetsproblematikk, psykisk- og somatisk helse. Vi ønsker å kunne gi våre pasienter et differensiert poliklinisk behandlingstilbud med individuell behandling, psykoeduksjon, kjønnet gruppetilbud innen MBT og traumestabilisering. LAR er et fagfelt i stor utvikling, noe som gir gode påvirkningsmuligheter for den som ansettes. Poliklinikk LAR 78 har 21 stillinger med et bredt tverrfaglig fokus og et spennende samarbeid på tvers av profesjoner og mellom ulike tjenestenivå. 

Det er mulighet for å kombinere stillingen med andre arbeidsoppgaver internt i ARA.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.    

Stillingen lyses ut på legejobber.no. 

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid i poliklinikk 
 • Medisinsk og faglig ansvarlig for medisinsk behandling sammen med annen overlege 
 • Utredning av psykisk og somatisk helse 
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning av LIS og andre kollega, samt teamarbeid
 • Deltakelse og rådgivning i ledergruppen
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som spesialist innen rus og avhengighetsmedisin. Andre spesialiteter kan vurderes.
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå. 
 • Ambulant tjeneste må forventes
 • Andre oppgaver kan tilkomme 
 • Søker bør ha sertifikat 

Personlige egenskaper

 • Høy motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner, yrkesgrupper og forvaltningsnivå
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Faglig ambisiøs på egne og klinikkens vegne
 • Fleksibel, strukturert og målrettet
 • Godt humør er heller ikke å forakte
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Et stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterk vekt på kvalitet og brukerperspektiv
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger, klinikker og kommunene i Helse Stavanger sitt foretaksområde
 • Deltakelse i rusmedisinsk forum og et kollegium av leger
 • Gode muligheter for forskning. Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet med fordypningsgrupper innen flere fagområder
 • Støtte og finansiering under spesialisering
 • Dekning av flytte/pendlerutgifter etter avtale
 • Avlønning etter avtale
 • Arbeidstid på dagtid hverdager
 • Medlemskap i KLP med gode forsikringsavtaler 
 • Bra velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Theodora Apostolaki
Tittel: Overlege
Telefon: 478 69 417
E-post: theodora.apostolaki@sus.no
Navn: Bente Sikveland
Tittel: Leder
Telefon: 40240758
E-post: bente.sikveland@sus.no
Arbeidssted
LAR Helse Stavanger - Poliklinikk LAR 78
Lagårdsveien 78
4010 Stavanger