100 % avtalehjemmel i spesialistpraksis i hudsykdommer er ledig fra 1.3.22. Praksisen er i dag lokalisert til Elvegata 19, Lillehammer.
 
Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.
 
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.
 
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle «sørge-for»-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge-for»-ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.
 
Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.
 
Helse Sør-Øst RHF-et legger til grunn at det i praksis avsettes tid til å kunne håndtere henvendelser som haster.
 
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet. Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring.
 
Det følger til hjemmelen et ansvar for et utekontor ved Otta LMS to dager per mnd.
 
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF «sørge-for»-ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3.
 
Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell i egnede lokaler med universell utforming. 
 
 
Nærmere opplysninger: Spesialist Florian Gatty, tlf 61409020/e-post: florian.gatty@gmail.com eller rådgiver Anita Jensen anita.jensen@helse-sorost.no, evt. telefon 02411.
 


Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i Webcruiter.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Florian Gatty
Tittel: spesialist
Telefon: 61409020
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
Telefon: 02411
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Elvegata 19
2609 LILLEHAMMER
Søk på stillingen