Det er ledig to 40 % avtalehjemler for spesialistpraksis i gynekologi, seniorordning, for snarlig tiltredelse. Hjemlene vil utvides til 100% når dagens hjemmelsinnehavere avslutter praksis.  
De to hjemlene er begge del av en to-legepraksis, hvor de to spesialistene begge ønsker innført seniorpolitikk. Praksisen er lokalisert til Bærumsveien 207, Gynekologene på Bekkestua.

Praksisene skal videreføres som generelle gynekologiske praksiser.

For hver av de to hjemlene forutsettes at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med dagens hjemmelsinnehaver inntil senior fratrer. Den som tildeles hjemmelen er også forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer.  Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.

Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for” ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.

Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter. 


Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.

Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring. 


Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF «sørge-for»-ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3.

Nærmere opplysninger: Spesialist Monika Alnæs, telefon 922 07 567, spesialist Birgitte Benthien, telefon 415 54 219 eller rådgiver Anita Jensen, anita.jensen@helse-sorost.no, telefon 02411.
 

 
Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i webcruiter.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Birgitte Benthien
Tittel: spesialist
Telefon: 415 54 219
Navn: Monika Alnæs
Tittel: spesialist
Telefon: 922 07 567
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
Telefon: 02411
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Bærumsveien 207
1357 BEKKESTUA
Søk på stillingen