100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i øyesykdommer – generell oftalmologi vil bli ledig etter nærmere avtale. Det er et ønske at søker har erfaring med undersøkelse og behandling av barn.
 
Praksisen er del av en to-lege-praksis, lokalisert til Strømsveien 70, Strømmen øyeklinikk.
 
Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.
 
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.
 
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for” ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.
 
Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.
 
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.
 
RHF-et legger til grunn at det i praksis avsettes tid til å kunne håndtere henvendelser som haster.
 
Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring.
 
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF «sørge-for»-ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3.
 
 
Nærmere opplysninger: Spesialist Christian Willoch, telefon 413 09 820 eller rådgiver Anita Jensen, anita.jensen@helse-sorost.no, telefon 02411.
 


Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i Webcruiter.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Christian Willoch
Tittel: spesialist
Telefon: 413 09 820
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
Telefon: 02411
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Strømsveien 70
2010 STRØMMEN
Søk på stillingen