Vi har ledig en fast forskerstilling med tiltredelse etter avtale ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Område for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet (FHI) i Oslo.

Område for psykisk og fysisk helse er ett av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Området består av ulike fagmiljøer med ekspertise på forskning knyttet til psykisk helse, fysisk helse og rus med fokus på forekomst, årsaks- og beskyttelsesfaktorer, helsefremmende forhold og evaluering av tiltak. Avdeling for kroniske sykdommer og aldring har ansvar for forskning og helseanalyser innen somatisk sykdom.

Stillingen vil de første årene hovedsakelig være tilknyttet prosjektet: «A life-course approach to prevent noncommunicable diseases in ageing population – NCDNOR» som bygger på et bredt nasjonalt samarbeid om de ikke-smittsomme sykdommene; kreft, hjertekarsykdom, diabetes og kronisk lungesykdom, mentale lidelser og muskel-skjelettsykdommer (her: hoftebrudd), og felles risikofaktorer som påvirker disse. Prosjektet har som formål å belyse utviklingen over tid av ikke-smittsomme sykdommer (noncommunicable diseases, NCD) og omfang og betydningen av å ha flere ikke-smittsomme sykdommer samtidig (NCD multimorbiditet), og av å bruke flere medisiner (polyfarmasi). Dette er tidligere ikke gjort i Norge. Vi vil identifisere mulige underliggende årsaksforhold og studere ulike risikofaktorers betydning for utvikling av ikke-smittsomme sykdommer. Vi vil etablere ny kunnskap om hvordan ulike livsforhold (sosioøkonomisk posisjon, familiesituasjon og bosted), psykisk helse, helseatferd og biologiske markører påvirker risikoen for utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer gjennom livsløpet. Prosjektet inkluderer også helseøkonomiske analyser. Prosjektet har fått finansiering fra Norges forskningsråd som i tillegg til denne forskerstillingen inkluderer en post doc stilling ved Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) forskningssenter, NTNU og en post doc stilling ved Kreftregisteret. Utlysningen av disse stillingene vil skje høsten 2021. Prosjektet er forankret i den nasjonale NCD indikatorgruppen som inkluderer representanter fra ulike kliniske miljøer, Helsedirektoratet og NCD-alliansen (https://www.fhi.no/nettpub/ncd/). Prosjektet er en del av avdelingens satsing innen forskning på samsykelighet og delte risikofaktorer.

Forskeren ansatt ved Folkehelseinstituttet skal først i samarbeid med forskere ved avdelingen, HUNT forskningssenter, Kreftregisteret, Tromsøundersøkelsen og internasjonale samarbeidspartnere analysere data, skrive og publisere vitenskapelige artikler som bidrar til å besvare problemstillingene i prosjektet. Videre skal forskeren utvikle forskningen innen ikke-smittsomme sykdommer i samarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, skrive søknader til Norges forskningsråd og andre finansieringskilder, veilede stipendiater og bygge et sterkt epidemiologisk fagmiljø med høy metodekompetanse.

Vi søker fortrinnsvis en kandidat med medisinsk eller annen  helsefaglig kompetanse med høy epidemiologisk metodekunnskap, kjennskap til norske helseregistre og landsomfattende helseundersøkelser. 

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge, kvalitetssikre og analysere data
 • Utarbeide og publisere vitenskapelige artikler
 • Formidle forskningsresultater ved faglige møter og konferanser
 • Formidle forskningsresultater til ulike brukergrupper lokalt og nasjonalt
 • Samarbeide med forskere ved Folkehelseinstituttet og andre nasjonale og internasjonale miljøer
 • Utvikle avdelingens forskning innen ikke-smittsomme sykdommer
 • Bidra tiI å bygge et sterkt epidemiologisk fagmiljø med høy metodekompetanse
 • Skrive søknader om forskningsmidler til Norges forskningsråd og andre finansieringskilder
 • Bidra til å besvare avdelingens løpende oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, inkludert oppdrag knyttet til beredskap, og eksterne fagmiljøer.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves utdanning på doktorgradsnivå
 • Forskning ut over doktorgradsnivå vil tillegges betydning.
 • Legeutdanning eller helsefaglig kompetanse vil være en fordel.
 • Det kreves høy epidemiologisk metodekompetanse og bred erfaring med bruk av statistikkprogram som STATA eller R.
 • Erfaring med statistisk analyse av store datasett/registerkoblinger vil tillegges betydning
 • Erfaring med bruk av helseregistre og landsomfattende helseundersøkelser tillegges betydning
 • Kjennskap til den norske helsetjenesten vil tillegges betydning
 • Kjennskap til og bruk av Reseptregisteret tillegges betydning
 • Erfaring med søknader om forsknings- og innovasjonsmidler vektlegges
 • Publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrift siste fem år vektlegges
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter en kandidat som arbeider selvstendig, har gjennomføringsevne og er innstilt på samarbeid på tvers av fag
 • Initiativrik
 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • God formidlingsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • En interessant jobb innen et spennende og viktig fagfelt, med gode muligheter for faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og produktivt tverrfaglig miljø
 • Stilling som Forsker 1109/1110/1183 avhengig av kvalifikasjoner og lønn etter avtale i hht. statens regulativ
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktpersoner
Navn: Haakon Eduard Meyer
Tittel: Fung. avdelingsdirektør
Telefon: 480 82 702
E-post: HaakonEduard.Meyer@fhi.no
Navn: Wenche Nystad
Tittel: Seniorforsker
Telefon: 408 55 880
E-post: Wenche.Nystad@fhi.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet FHI
Marcus Thranes Gate 6
0473 Oslo