Kort om arbeidsgiver
Alta har et av landets mest komplette DMS-tilbud, med legepraksis, ambulerende og faste legespesialister, satelittdialyse, somatisk sengepost med ØHD og lindringssenger, fødestue, røntgenenhet og DPS organisert under Finnmarkssykehuset, men samlokalisert i Alta Helsesenter. Her finnes også en moderne legevaktsentral og ambulansesentral. Alta har i tillegg ambulanseflybase. Avstanden til nærmeste sykehus er 140 km, slik at legeoppgavene blir utfordrende og varierte.
Alta har 5 legesentre med til sammen 26 fastleger, samt 4 LIS1 leger. Alle legesentrene har eget laboratorium og egen skiftestue som inneholder oppdatert utstyr (EKG, spirometri, tonometri/iCare, tympanometer), WinMed 3 CGM journalsystem og betalingsautomat.

I Alta har fastleger med interesse gode muligheter for å engasjere seg i forskning, fagutvikling, undervisning av medisinstudenter og samfunnsmedisinske oppgaver.

Legetjenesten er i en omstillingsfase i forhold til rekruttering og stabilisering av fastleger, og har inngått ny basisavtale som gir gode vilkår til våre næringsdrivende fastleger. 

Til alle fastlegestillinger kan det knyttes offentlig legearbeid med inntil 7,5 timer per uke (fastlønn for kommunal bistilling).
Deltakelse i legevakt og daglegevakt forutsettes. Det er for tiden 20-delt legevaktturnus, i tillegg bakvakt med samme hyppighet. Legevaktsentralen har døgnkontinuerlig sykepleiestøtte. 

Vi trenger 2 nye fastleger med ulike oppstartstidspunkt. Oppgi i søknaden hvilke(n) stilling/hjemmel du søker på.

Fastlege 1)
Elvebakken legesenter:
Elvebakken legesenter er lokalisert i Skipper Wirkolas vei og har per i dag plass til fire fastleger og en LIS1 lege. Legesenteret drives privat, men leier lokaler og hjelpepersonell fra Alta kommune.
Driftsavtale med Alta kommune omfatter alle driftskostnader, inklusiv personellutgifter. I forbindelse med opptrapping av fastleger i kommunen opprettes en ny fastlegehjemmel ved legesenteret. Listen vil ha ved oppstartstidspunkt 250 pasienter. Alle legene ved senteret har næringsavtale og leier lokaler, utstyr og hjelpepersonell fra kommunen. Som ny fastlege med redusert liste vil du ha tilpassede driftsutgifter i oppstartfasen.

Fastlege fra 01.10.21 eller etter avtale
- Næringsdrift med listetak på mellom 700-800 pasienter
- Tilsetting etter regelverk i hht fastlegeordningen og ASA 4310.

Fastlege 2)
Stilla legesenter:
Stilla legesenter er et kommunalt drevet legesenter med plass til 6 fastleger. I januar 2021 flyttet legesenteret inn i helt nye lokaler ved Alta omsorgssenter lokalisert mellom Alta Helsesenter og Universitetet. 4 leger er ved utlysningstidspunkt på plass og en til lege til er planlagt inn i løpet av høsten.

Fastlege 100 % fra 01.08.21
-  Fastlønnet fastlegeliste med 700 pasienter.
-  Tilsetting etter regelverk i Hovedtariffavtalen        

Kvalifikasjoner
Felles for stillinger/hjemler:
 • Norsk autorisasjon som lege
 •  Startet spesialisering i allmennmedisin før 01.03.19 eller
 • Gjennomført LIS1 i Norge og fullfører spesialiseringsløp etter ny ordning
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lovverk.
 • Legen som ansettes må ha rett til å motta trygderefusjon
 • Personlig egnethet vektlegges
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Søkere med kjennskap til og erfaring fra legetjeneste i distrikt generelt vil bli foretrukket
 • Kjenne til takstsystemet mellom staten og legeforeningen – normaltariffen
Du:
 • har gode samarbeidsevner
 • liker å yte service til pasienter og samarbeidspartnere
 • er faglig engasjert
 • bidrar til godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
Alta kommune har i tillegg til de sentrale avtalene som regulerer fastlegeordningen, lokale avtaler om:
 • Daglegevakt (en fastlege og en LIS 1-lege) lokalisert til legevaktsentralen ved Alta helsesenter alle hverdager
 • Veiledning til deg som er under spesialisering og tett oppfølging under spesialiseringsløpet
 • Kurs/opplæring i akuttmedisin
 • https://www.nsdm.no/alta-vil-trene-opp-trenere-i-teamtrening/
 • Kompensasjon eller permisjon med lønn til kurs/veiledningsgruppe i forbindelse med spesialiseringsløpet
 • Hjemmekontorløsning
 • Dekning av flytteutgifter etter kommunal reglement
 • For fastlønnsstilling: i tillegg til fastlønn 30 % av inntektene fra Helfo og pasientinnbetaling.
 • For næringsdrivende 0 hjemmel, tilpasset driftsutgifter i oppstartsfasen.
 • For næringsdrivende hjemler: 3 måneder permisjon med lønn hvert 3. år. 2 uker med lønn tilsvarende kommunal bistilling til kurs/kompetanse hvert år.
Som ny fastlege hos oss vil du følges tettere opp i oppstartsfasen av virksomhetsleder og kommuneoverlege.

Søkere må oppgi minst 2 referanser. Originale dokumenter, attester, politiattest og identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte.
Vi ønsker ikke å bli kontaktet av vikar- eller formidlingsbyrå, samt alternative annonsører.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Alta kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ingunn Heggheim
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 990 35 997
Navn: Gøril Karlsen
Tittel: Virksomhetsleder Legetjenesten
Telefon: 917 50 865
Arbeidssted
Alta
9510 ALTA
Søk på stillingen