Kort om arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten, søker nå etter to kommuneoverleger til vårt kommuneoverlegeteam. Oslo er en stor kommune som har fordelt kommuneoverlegefunksjoner til en rekke stillinger i Helseetaten og andre virksomheter. I Helseetaten er det til sammen fire kommuneoverlegestillinger organisert under en kommuneoverlege med lederansvar. Helseetatens samfunnsmedisinske rolle er i endring og det vil være stort rom for å forme stillingen for den som går inn i den.

De tradisjonelle kommuneoverlegefunksjonene er i Oslo fordelt ut til bydelsoverlegene i bydelene og til medisinsk ansvarlig ved Allmennlegevakten, Avdeling Aker, Sykehjemsetaten og Velferdsetaten i tillegg til smittevernoverlegen og flere kommuneoverleger som er organisert i Helseetaten. Oslo kommune ønsker å se disse funksjonene i sammenheng og utvikle et sterkt samfunnsmedisinsk fagmiljø på tvers av bydeler og etater, med videreutvikling og koordinering som viktige stikkord. Kommuneoverlegene i Helseetaten vil ha en sentral rolle som koordinerende ledd og en faglederrolle i dette arbeidet. Kommuneoverlegene har utstrakt samarbeid med samfunnsmedisinerne i Oslo kommune, eksterne samarbeidspartnere og offentligheten samt internt i Helseetaten. I tillegg til samarbeid har kommuneoverlegefunksjonen i Helseetaten en utstrakt samordningsfunksjon på vegne av byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester.
Helseetaten rapporterer til byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester, også på det samfunnsmedisinske området.

Andre viktige arbeids- og utviklingsområder blir å styrke systemarbeidet og utvikle fellesløsninger på tvers av etater og bydeler, framskaffe kunnskapsgrunnlag og beslutningsstøtte, evaluere og videreutvikle kvaliteten på Oslos folkehelsearbeid, smittevern, styrke ledelsen av fastlegetjenesten, styrke samhandlingen mellom fastlegetjenesten og bydelene og spesialisthelsetjenesten, samt organisere legenes spesialistutdanning etter nye spesialistutdanningsregler m.m. Oppgavene vil fordeles til flere kommuneoverleger i etaten.

Arbeidsoppgaver
 • Kommuneoverlegen ivaretar samfunnsmedisinske oppgaver ut fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om folkehelsearbeid, Lov om Helsepersonell m.v. , Psykisk helsevernlov mfl. Dette innebærer i hovedsak medisinsk-faglig rådgivning til etater og tjenester i hele kommunen, folkehelsearbeid og bistand til smittevernoverlegen i smittevernarbeid m.m.
 • Legeplan
 • Legespesialisering
 • Smittevern
 • Videreutvikling av og deltakelse i samfunnsmedisinsk beredskapsvaktordning inngår
 • Folkehelse
 • Migrasjonshelse
 • Miljørettet helsevern
 • Andre byovergripende oppgaver
 • Lede samfunnsmedisinsk nettverk 
 
Kvalifikasjoner
 • Cand. med. / embetsstudie i medisin, med norsk autorisasjon som lege.
  Det vil være en fordel med spesialisering innen samfunnsmedisin, men leger under spesialisering eller med andre relevante spesialiseringer vil også kunne vurderes. Ikke-spesialister i samfunnsmedisin forventes å starte på eller fullføre spesialisering i samfunnsmedisin.
 • Tidligere erfaring som kommune-/bydelsoverlege eller annet relevant samfunnsmedisinsk arbeid vektlegges. 
 • Søker må ha kjennskap til kommunal forvaltning og kommunehelsetjenesten.
 • Erfaring fra ledelse og organisasjonsutvikling er ønskelig.
 • Klinisk erfaring som allmennlege er en fordel
 • Det er ønskelig med erfaring med mediehåndtering.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk.
Personlige egenskaper
 • Du er engasjert, positiv og har god evne til å lede og å samarbeide med andre.
 • Du har interesse og engasjement for folkehelsen og den kommunale helsetjenesten.
 • Du har god rolleforståelse.
 • Du tar ansvar og arbeider godt både selvstendig og i team.
 • Du trives med utviklingsoppgaver og innovasjon.
 • Du er systematisk, fleksibel og løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • God arbeidskapasitet.
Vi tilbyr
 • Gode muligheter for faglig utvikling og påvirkning i et dynamisk og dyktig fagfellesskap.
 • Spennende samfunnsmedisinske utfordringer.
 • Et godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.
 • Lønn etter avtale.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktperson
Navn: Synne Schou Øhrberg
Tittel: Avd. dir Samfunnsmedisin / kommuneoverlege
Telefon: 922 59 979
Hjemmeside
Arbeidssted
Storgata 51
0182 OSLO
Søk på stillingen