Kort om arbeidsgiver

UNN og Nevromuskulært Kompetansesenter (NMK) søker overlege i nevrologi eller annen relevant fagperson til 50% stilling som daglig leder i Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret). Avhengig av søkers faglige bakgrunn kombineres stillingen med 50% klinisk arbeid ved nevrologi legeseksjon UNN Tromsø, eller relevante oppgaver i 50% ved NMK. Vi søker etter en person med gode samarbeidsevner, forsknings- og/eller registerkompetanse, samt evne til fagutvikling og strategisk tenkning.

Muskelregisteret er et nasjonalt kvalitetsregister for arvelige nevromuskulære sykdommer. Registeret har som mål og oppgave å forbedre kvaliteten på utredning og behandling av denne pasientgruppen. Databehandlingsansvarlig og eier av registeret er administrerende direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, UNN HF har det administrative ansvaret for registeret, mens fagrådet har det faglige ansvaret. 

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne arvelige nevromuskulære sykdommer. Kompetansesenteret er organisert som et av ni sentre under Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) i Oslo universitetssykehus (OUS), men er administrativt organisert som en seksjon under Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling ved UNN HF.

Fagområde nevrologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge er organisert i NEHR-avdeling. Pasientbehandlingen i nevrologisk avdelingen er organisert i en slagenhet og separat sengepost for generell nevrologi. Avdelingen har innen fagfeltet nevrologi et tverrfaglig tilbud til pasienter med hjerneslag, MS, ALS, epilepsi, søvnsykdommer, Parkinson sykdom og demens. Avdelingen driver ambulant virksomhet flere steder i de tre nordligste fylkene, utdanner spesialister i nevrologi og klinisk nevrofysiologi, og har omfattende undervisningsoppgaver bl.a. av medisinerstudenter og tannlegestudenter. Det foregår utbredt forskningsaktivitet i avdelingen, og man samarbeider tett med klinisk nevrofysiologi.

Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Arbeidsoppgaver

 • Dersom stillingen søkes av overlege i nevrologi, ansettes søker i legeseksjon nevrologi ved UNN. 50% av arbeidstiden på dagtid vil være avsatt til arbeid i Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret). Den resterende del av stillingen innebærer 50% dagtid nevrologi pluss vaktarbeid.
 • Dersom stillingen søkes av lege med annen spesialisering og/eller forskningskompetanse, samt søker med annen kvalifisert helsefaglig bakgrunn, ansettes søker i NMK. 80% er dedikert til arbeid i Muskelregisteret, mens den resterende del av stillingen er knyttet til andre prosjekter og oppgaver internt i NMK.
 • Tett samarbeid med registerenheten UNN om daglig drift av registeret, herunder løpende oppdatering av registreringsskjemaer, samt utarbeidelse og utsending av aktuelle rapporteringsvariabler
 • Videreutvikling av registeret gjennom milepælsplan som er fastsatt av fagrådet
 • Samarbeid med Helse-Nord IKT om utvikling av registerets elektroniske løsninger
 • Opplæring og kursing av helsepersonell nasjonalt i registrering og bruk av registeret
 • Ansvar for utarbeidelse av registerets årsrapport i samarbeid med faglig leder
 • Det forventes at den tilsatte deltar i forskning og annet kvalitetsutviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

Søker må oppfylle ett av følgende kriterier:

 • Spesialist i nevrologi og interesse for registerarbeid
 • Annen medisinskfaglig bakgrunn med forsknings- og registerkompetanse
 • Annen helsefaglig utdannelse på PHd-nivå med interesse for registerarbeid

Videre etterspørres også følgende:

 • Erfaring med registerarbeid anses som en fordel
 • Søkeren må beherske norsk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Evne til å kunne prioritere mellom oppgaver og jobbe strukturert og selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode evner til kunnskapsformidling
 • Endringsvilje og evne til nytenkning
 • Personlig egnethet og intervju vil bli vektlagt ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Et stimulerende fagmiljø og gode muligheter for egen fagutvikling
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Andreas Dybesland Rosenberger
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 99742609
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevromuskulært kompetansesenter, seksjon (NMK), Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen