Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.
Ved Forsvarets sanitet / FAG / Flymedisinsk institutt (FMI) er det ledig stilling i Flylegeseksjonen (FL) som Overlege flymedisin ved Sola i gradsnivået major/orlogskaptein (OF3) i gradsnivået Major/Orlogskaptein. Stillingen er 37,5 t per uke. Tiltredelse 01.01.2022. Det er ønskelig med tidligere tiltredelse.

Arbeidsoppgaver:
 • Selvstendig rådgivning og faglig bistand innen flymedisin til Luftvingsjef og flyavdelinger
 • Aktivt oppsøkende arbeid på flyavdeling
 • Deltagelse i flyoperativ virksomhet
 • Undervisning i flymedisinske tema
 • Følge opp avdeling og individ og programmet «Care of the flier»
 • Utøve klinisk virksomhet for flyoperativt personell
 • Lede lokalt flyoperativt HMS arbeid og delta i kommisjonsarbeid
 • Faglig ansvar for flymedisinsk virksomhet ved Luftvingen og flyavdelinger
 • Utøve tjeneste som lege

Kvalifikasjoner
Det kreves
 • Godkjent autorisasjon som lege i Norge og godkjent turnus / LIS 1 med full rekvisisjonsrett (HPR)
 • Utdanning på hovedfag/masternivå som Cand. Med.
 • Relevant spesialitet
 • 1-2 års relevant tjenesteerfaring
 • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) eller for nytilsetting i Forsvaret (kar 4)
 • Godkjent MEDSEL (medisinsk skikkethet)
 • Kandidat må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET ved tiltredelse
 • Gjennomført Offiserskurs (VA). Søkere som ikke har VA kurs (10 ukers offiserskurs) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset eller tilsvarende kurs ved første anledning etter tiltredelse i stilling
Følgende kvalifikasjonskrav bør være oppfylt
 • Erfaring fra flymedisin
 • Erfaring som vernepliktig akademisk befal  (VAB lege)
 • Tjenesteerfaring som militær lege
Personlige egenskaper
Følgende krav til personlige egenskaper vil vektlegges:
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Initiativ
 • Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr: 
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • Stillingskode 1520 Major/Orlogskaptein (OF3) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 84 - 90, for tiden kr 910.000,- til 1.065.400,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.
Merknad
Tjeneste ved FMI/ Blindern. Tjeneste ved andre avdelinger/skvadroner må påregnes. Internasjonal tjeneste / deployeringer må påregnes. 
Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.
Stillingen er spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT) /lege (SAN) med 37,5 timers arbeidsuke. Stillingen lyses ut med tilsetting T-60/særaldersgrense, aldersuavhengig kompetanse.
Vitnemål fra utdanning, attester fra tidligere arbeidsgivere og tjenesteuttalelser/bevis fra militær tjenestegjøring må vedlegges elektronisk ved søketidspunkt. Det må oppgis referanser. Intervju må påregnes. 
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Kontaktpersoner
Navn: Pål Vik-Strandli
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: 63 92 68 70
Navn: Pål-Bjørnar Alfheim
Tittel: Obserst
Telefon: 900 57 586
Navn: Helene Ingand
Tittel: Senior HR-konsulent
Telefon: 63 92 69 01
Hjemmeside
Arbeidssted
Skvadronvegen 18
4050 SOLA