Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker. 
Vi ser etter deg som ønsker å jobbe som militær flylege i redningshelikoptertjenesten (RHT) ved Forsvarets Sanitet / Flymedisinsk institutt (FMI). Stillingen er direkte underlagt ledende flylege. Som flylege i Forsvaret vil du jobbe med et bredt spekter av arbeidsrelaterte problemstillinger, inkludert medisinskfaglig rådgivning og HMS for flygende personell. Du vil blant annet følge opp personell over tid for å sikre gode arbeidsforhold som grunnlag for økt flysikkerhet.
Ved Forsvarets sanitet / FSANFAG / FMI / Flylegeseksjonen er det ledig stilling i flylege-seksjonen (FL) som flylege i gradsnivået kaptein/kapteinløytnant (OF2). Tjenestested vil være Blindern i Oslo. Stillingen er 37,5 t per uke. Tilsetting 01.01.2022.

Arbeidsoppgaver:
 • Utøve faglig ansvar, gi råd og faglig bistand innen flymedisin til Luftvingsjef og flyavdelinger
 • Aktivt oppsøke arbeid på flyavdelingene og delta i flyoperativ virksomhet, samt støtte andre flyavdelinger ved behov
 • Følge opp avdeling og individ, samt programmet "Care of the flier"
 • Klinisk virksomhet for flyoperativt personell, herunder gjennomføre regelmessige flymedisinske legeundersøkelser
 • Lede lokalt flyoperativt HMS-arbeid og delta i kommisjonsarbeid
 • Undervise i flymedisinske tema, gi medisinskfaglige råd og utføre saksbehandling
Kvalifikasjoner
Følgende kvalifikasjoner må være oppfylt
 • Godkjent autorisasjon som lege i Norge og godkjent turnusarbeid
 • 1-2 års arbeidserfaring som lege
 • Tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4)
 • Tilfredsstille kravet om MEDSEL (medisinsk skikkethet)
 • Sikkerhetsklarering for Hemmelig (H) / NATO SECRET (NS) før tiltredelse (må være norsk statsborger)
 • Offiserskurs (VA). Søkere som ikke har VA kurs (10 ukers offiserskurs) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset eller tilsvarende kurs ved første anledning etter tiltredelse i stilling
 
Følgende kvalifikasjonskrav bør være oppfylt
 • Relevant spesialitet
Personlige egenskaper:
Følgende krav til personlige egenskaper vil vektlegges:
 • Tilpasningsdyktig
 • Initiativrik
 • Løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Mulighet for videre utdanning/spesialisering innen arbeidsmedisin
 • Utdanningskontrakt for spesialitet innen arbeidsmedisin
 • Stillingskode 1519 Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant (OF2): Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 79 - 85, for tiden kr 792.700,- til kr 938.900 pr år. Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse. Det tas forbehold om endelig lønnsfastsetting.
Merknad!
Jevnlig utstrakt reisevirksomhet og tjeneste ved andre avdelinger/skvadroner må påregnes. Internasjonal tjeneste / deployeringer må påregnes.
Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.
Stillingen er spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT) /lege (SAN) med 37,5 timers arbeidsuke. Stillingen lyses ut med tilsetting T-60/særaldersgrense, aldersuavhengig kompetanse.
Vitnemål fra utdanning, autorisasjon, attester fra tidligere arbeidsgivere og tjenesteuttalelser/bevis fra militær tjenestegjøring må vedlegges elektronisk ved søketidspunkt. Det må oppgis referanser. Intervju må påregnes. 

Om arbeidsgiver: 
En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.
Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.
I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.
I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Les mer om jobb i Forsvaret.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Kontaktpersoner
Navn: Pål Vik-Strandli
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: 63 92 68 70
Navn: Pål-Bjørnar Alfheim
Tittel: Oberst
Telefon: 900 57 586
Navn: Helene Ingand
Tittel: Senior HR-konsulent
Telefon: 63 92 69 01
Hjemmeside
Arbeidssted
Oslo
Sem Sælands vei
0371 OSLO