Kort om arbeidsgiver
Sør-Varanger kommune har opprettet ny fastlegehjemmel. Kommunen er så heldig å ha blitt valgt som deltager i ALIS-Nord-prosjektet som en av 6 kommuner i Finnmark. Kommunen får prosjektmidler fra ALIS-nord i forbindelse med denne hjemmelen. I utgangspunktet er dette en næringshjemmel, men den kan gjøres om til fastlønnsstilling dersom dette er ønskelig for søker. Det er også anledning til å omgjøre fra fastlønnsstilling til næringshjemmel etter hvert dersom ønskelig. Stillingen/hjemmelen er ledig for tiltredelse så snart som mulig – ALIS-Nord-prosjektet startet høsten 2019. Det må forhandles om listestørrelse, men utgangspunktet er ca. 600 pasienter. Stillingen/hjemmelen er lokalisert til gruppepraksis ved Kirkenes legesenter der kommunens øvrige 11 fastleger (alle i næringsdrift), i tillegg til to LIS1 -leger er samlet. Dersom søker ønsker å prøve ut næringsdrift medfører deltagelse i ALIS-Nord-prosjektet i Sør-Varanger en enklere økonomisk start enn ordinære fastlegehjemler, og fravær ved obligatoriske kurs kompenseres økonomisk. I tillegg har kommunestyret nylig vedtatt 50% økning av driftstilskuddet slik at næringsdrivende fastleger har tilnærmet null-avtale. Dersom fastlønnsstilling ønskes er det ordinære lønnsbetingelser. Det garanteres god veiledning både med lokal veileder og av de andre legene ved kontoret. Deltagelse i obligatorisk veiledningsgruppe er garantert, og en del av opplegget. Viser for øvrig til handlingsplan for fastlegeordningen som regjeringen la frem i 2020 hvor et av tiltakene for næringsdrivende er oppstartsgaranti. Vi kan tilby et godt og inspirerende fagmiljø med stor stabilitet. Vilkårene forøvrig fås ved henvendelse til kommuneoverlege Mona Søndenå eller ass. kommuneoverlege Espen Rafaelsen.

Stillingen/hjemmelen kan tillegges offentlige allmennmedisinske oppgaver i inntil 20% stilling i h.h.t. den sentrale kommuneavtalen. Behovet for slike oppgaver avgjør dette. Det forutsettes deltagelse i kommunal legevaktordning – ca. 10-delt vakt. Kirkenes legesenter er en veldrevet og godt organisert gruppepraksis i gode og moderne kommunale lokaler sentralt i Kirkenes. Legesenteret er velutstyrt og driver med flere diagnostiske prosedyrer. Lokalene er fra 2001, men nyoppusset i 2018. Kirkenes legesenter AS eies av fastlegene i fellesskap og ansetter hjelpepersonell samt sørger for felles driftsmidler. De enkelte legene driver privat som selvstendige enkeltmannsforetak med egen liste. Det er ansatt 9 helsesekretærer, en bioingeniør og 2 sykepleiere i tillegg til egen daglig leder i ASet. CGM Allmenn (Winmed 3) benyttes som pasientjournalsystem.  

Ordning for nedskrivning av studielån i Statens lånekasse gjelder. I tillegg har Sør-Varanger kommune etablert egen virkemiddelordning for fastlegene med 2 uker tjenestefri med lønn per år samt 4 måneder Nord-Norgespermisjon med lønnskompensasjon hvert 3. år. Det gis også 2 ukers lønn for deltagelse på kurs hvert år. Det er forhandlet inn en kommunal gjenkjøpsordning av næringshjemmelen dersom søker velger denne løsningen; dersom det etter ordinær oppsigelsestid på 6 måneder ikke har lykkes SVK å fremskaffe kvalifisert søker til ledig fastlegehjemmel kan fratredende lege påberope seg kommunal gjenkjøpsgaranti utløst. Dette er virkemidler som kommer i tillegg til midlene fra ALIS-Nord-prosjektet som i første rekke skal benyttes i forbindelse med spesialistutdanning.

Det er viktig at søker snakker og forstår norsk godt. Det er viktig at søker også behersker skriftlig norsk godt. 
Sør-Varanger kommune har ca 10.000 innbyggere og er en stor kommune i utstrekning. Vi har skog, fjell, jakt, fisk og et yrende turliv. Vi er en grensekommune både til Finland og Russland. Administrasjonsstedet Kirkenes er et senter i Barentsregionen og har eget sykehus. Vi har flyplass med flere daglige avganger til Oslo og Tromsø. Vi kan tilby et spennende og hyggelig fagmiljø med stor stabilitet innenfor allmennlegetjenesten. 

Inngåelse av avtale om hjemmel samt eventuell ansettelse i kommunal stillingsprosent skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement, tariffavtaler samt sentrale og kommunale avtaler om drift av fastlegeordningen.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommuneoverlege Mona S. Søndenå på telefon 78977660/635 eller styreleder ved Kirkenes legesenter Jostein Tørstad på telefon 78977660/635.

Flyttegodtgjørelse etter avtale.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sør-Varanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Mona S. Søndenå
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 78 97 76 60/35
Navn: Jostein Tørstad
Tittel: Styreleder Kirkenes legesenter
Telefon: 78 97 76 00/635
Arbeidssted
Storgata 2
9900 KIRKENES
Søk på stillingen