40 % avtalehjemmel i seniorpolitikk for spesialistpraksis i barnesykdommer er ledig fra høsten 2021.
Praksis er lokalisert til Olav Haraldssonsgt. 8 i Sarpsborg (C-Medical, Sarpsborg).

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med  reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.

Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle «sørge-for» ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.

Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.

Dette er en generell pediatrisk hjemmel, og det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring. I hjemmelen behandles et bredt spekter av problemstillinger, mage-tarmsymptomer, luftveisproblemer, allergi, enurese, hodepine, søvnvansker, ernæringsproblemer, psykosomatikk, m.fl.

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF «sørge-for»-ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3.


Nærmere opplysninger: Spesialist Espen Kolsrud, telefon 915 81703 eller espenkolsrud3@gmail.com, eller rådgiver Anita Jensen anita.jensen@helse-sorost.no, evt. telefon 62 58 55 00.
 

 
Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i webcruiter.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Espen Kolsrud
Tittel: spesialist
Telefon: 91581703
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
Telefon: 02411
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Olav Haraldssons gate 8
1707 SARPSBORG
Søk på stillingen