20 % avtalehjemmel i seniorpolitikk for spesialistpraksis i barne- og ungdomspsykiatri er ledig for snarlig tiltredelse.

Praksisen er for tiden lokalisert til Wrold Wroldsens gate 16, 4901 Tvedestrand. 

Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med dagens hjemmelsinnehaver. Den som tildeles hjemmelen er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer. Det forutsettes at den som tildeles hjemmelen må finne nye egnede lokaler ved full overdragelse av praksisen. Ved full overdragelse skal praksis lokaliseres til østre Agder, enten Grimstad, Arendal, Froland, Åmli, Gjerstad, Vegårdshei, Tvedestrand eller Risør.   

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.

Praksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Den norske legeforening om spesialistpraksis.
Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Plassering av praksisen i driftstilskuddsklasse er gjenstand for forhandlinger.

Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle sørge- for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I sørge- for ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.

Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.

Bred poliklinisk erfaring, og erfaring med nevropsykiatriske tilstander vektlegges. Det er ønskelig med kompetanse innen nevrofeedback.

Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen samlokaliserer seg med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3.  
Avtalespesialisten skal bidra til gode pasientforløp, med vekt på terapier som sikrer kort ventetid 1.3.
 
Nærmere opplysninger: Spesialist Bodil Solberg, telefon 37 16 07 00 eller spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, Enhet for psykisk helsevern og rusbehandling, Helse Sør-Øst RHF, e-post kari.iren.austad.borge@helse-sorost.no  telefon 62 58 55 00. 

 
Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i webcruiter.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Bodil Solberg
Tittel: spesialist
Telefon: 37 16 07 00
Navn: Kari Iren Austad Borge
Tittel: rådgiver
Telefon: 62 58 55 00
E-post: Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no
Arbeidssted
Wrold Wroldsens gate 16
4900 TVEDESTRAND
Søk på stillingen