Kort om arbeidsgiver

Konsultasjonspsykiatri-psykiske helsetjenester for somatikken

Stillinga er knytt til behandlerteam som har ansvar for akuttpost/ akuttmottak, ECT og konsultasjon verksemd ved Haugesund sjukehus. Teamet har samla sett følgande stillinger: 2 spesialist i psykiatri, 2 spesialister i klinisk psykologi, 1 psykolog, 3 LIS 3, 3 LIS 1 og 3 Spesialsjukepleiar.

Avdelingen er i ein svært spennande prosess med nybygg og integrering av felles psykiatrisk og somatisk mottak. Stillinga har ei sentral rolle til å bygge gode relasjoner mellom psykiatriske og somatiske helsetjenester. Teamet utfører tilsyn ved somatiske avdelinger ved Haugesund Sykehus på dagtid alle hverdager og har også enkelte polikliniske pasienter og oppfølgingssamtaler etter tilsyn.

Konsultasjonsteamet utviklar for tida tilbodet til somatiske avdelingar ved mellom anna gruppebaserte tilbod for psykologisk mestring ved kroniske lidingar. Vi har òg, i samarbeid med resten av sjukehuset, fokus på å tidleg fanga opp helseskadeleg bruk av rus og psykiske lidingar.
Direkte pasientkontakt på somatiske sengepostar og i akuttmottak vil utgjera hovuddelen av stillingsinnhaldet. Det vil vera gode moglegheiter for å bygga kompetanse innan psykosomatisk medisin og det vil vera gode moglegheiter for å vera med å utforma tenestene.

Utover det interne samarbeidet inn mot somatiske avdelingar, samarbeidar vi tett mot DPS, rusinstitusjonar og kommunale tenestar.

Vi kan tilby et spennande fagmiljø. Ved Helse Fonna skjer mykje forsking og kvalitetsforbedring. Seksjonen har et aktivt forskningsmiljø, med fleire fullførte PhD gjennom dei siste åra.

Arbeidsoppgåver

 • Gjennomføre tilsyn på pasientar innlagt ved somatiske sengepostar, akuttmottak og annet samarbeid med somatikken.
 • Bistå ved behov i andre enheter i seksjonen
 • Undervisning
 • Veiledning 
 • Fagutvikling

Kvalifikasjonar

 • Søkar må ha norsk spesialistgodkjenning innen psykiatri
 • Erfaring fra CL psykiatri er ønskeleg.
 • Ønskeleg med erfaring frå somatiske avdelingar
 • Gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg. Personer uten norsk som morsmål må minimum ha bestått språktest C1-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad.

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du tilpassar deg lett, og er løysningsorientert og fleksibel

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Høgt fagleg nivå
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Konkurransedyktig pensjonsordning. Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Diana Mari Heggen Lauritzen
Tittel: Funksjonsleder
Telefon: 52732721
Navn: Heine Hagenberg
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 52 73 27 22
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Spesialisert behandling Haugesund, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5528 Haugesund
Søk på stillingen