Kort om arbeidsgiver

Avdeling for unge voksne og flyktninger (AUVF) er en del av klinikk for psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige (PHBURA), og består av flere enheter: Engelsvoll, Gausel post og poliklinikk, Jobb/skoleresept og Transkulturelt senter.

AUVF gir spesialisert utredning, behandling og rehabilitering til personer i alderen 16-30 år. Avdelingen gir et differensiert behandlingstilbud med polikliniske og ambulante tjenester, døgnbehandling og aktiv rehabilitering. For mer informasjon, se www.sus.no

Engelsvoll har 14 døgnplasser, og har integrert poliklinikk i døgnenheten.Målgruppen er unge voksne mellom 18 og 30 år, som har psykoselidelser og RoP-lidelse, og som krever langvarig spesialisert behandling og rehabilitering. Enheten gir tilbud om brukerstyrte innleggelser til kjente pasienter. Fem av de 14 døgnplassene er for brukere som i tillegg til sin psykoselidelse, har rusproblemer som en kompliserende faktor. 
Behandlings- og rehabiliteringsarbeidet drives blant annet etter miljøterapeutiske prinsipper, hvor fysisk aktivitet og friluftsliv inngår, i tillegg til ulike former for arbeidstrening og aktivitetsterapi. Det tilbys behandling hos psykologspesialist og psykiater. Enheten har sosionom, musikkterapeut, aktivitør og fagarbeidere.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig behandler for pasienter som er tilknyttet enheten.
 • Ta initiativ til, utarbeide og følge opp behandling og rehabiliteringstiltak for pasienter tilknyttet enheten.
 • Arbeide i henhold til Pakkeforløp for psykose.
 • Delta i ukentlige tverrfaglige behandlingsmøter.
 • Delta i inntaksteam og i forvernsamtaler.
 • Ansvar for formalia ved tvunget psykisk helsevern (tph), samt for oppfølging av pasienter underlagt tph.
 • Delta i ansvarsmøter og i samarbeidsmøter.
 • Medisinskfaglig rådgiver for enhetsleder og i fagfellesskapet.
 • Bidra med undervisning og veiledning internt i fagfellesskapet.
 • Bidra til et godt internt og eksternt samarbeidsklima.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri eller lege i spesialisering med ferdig spesialistløp og nært forestående godkjenning.
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på C2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en, unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på C2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid.
 • Liker varierte oppgaver og utfordringer.
 • Er fleksibel og tilpasningsdyktig.
 • Arbeider målrettet, er effektiv og strukturert.
 • Er tålmodig, løsningsorientert og nysgjerrig.

Vi tilbyr

 • Meningsfullt arbeid i et kompetent, tverrfaglig, miljø.
 • Spennende faglige utfordringer.
 • Tett samarbeid med enhetens to andre overleger og psykologspesialist.
 • Tett samarbeid med fagstab forøvrig, samt med leder og administrativt ansatte.
 • Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet med fordypningsgrupper innenfor flere fagområder.
 • Lønn etter gjeldende overenskomst.
 • Vakre omgivelser i Klepp kommune.
 • Gangavstand til tog og buss.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger, som lokal turgruppe og bedriftsidrettslag.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Liv Gunhild Aase
Tittel: Avdelingssleder
Telefon: 51 75 58 25
Arbeidssted
Engelsvoll, Helse Stavanger HF
Engelsvollveien 111
4353 Klepp Stasjon