Kort om arbeidsgiver

Spennende nyopprettet stilling hvor du får mulighet til å forbedre avhengighetsbehandling innen Helse Stavanger!

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling innen Klinikk Psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige. Avdelingen består av 8 enheter som gir differensierte tilbud til ulike målgrupper. ARA yter spesialisert utredning, behandling og rehabiliteringstilbud for personer i alderen 15 år og oppover og deres pårørende/sosiale nettverk. Vi tilbyr ulike behandlingstilbud med polikliniske og ambulante tjenester, legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og døgnbehandling. Her kan du lese mer om vår avdeling: https://issuu.com/stavanger.universitetssjukehus/docs/5828_ara_rapport_a4__2020_12_14_lv 

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger har åpnet en ny poliklinikk, Inntak – og oppstartsteam. Vi søker dermed etter en legespesialist som ivaretar den medisinskfaglige kompetansen i teamet og kan være med og videreutvikle et nytt tilbud som skal gi pasienter en god oppstart av Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det vil være muligheter for å kombinere stillingen med andre arbeidsoppgaver internt/eksternt eller forskningsaktiviteter. 

Inntak – og oppstartsteam fungerer som et "velkomstsenter" for pasienter som skal starte opp i rusbehandling. Vi er lokalisert sentralt i Stavanger sammen med flere enheter i vår avdelingen, og kan tilby et engasjerende og positivt fag fellesskap, egen faglig utvikling og en flott utsikt over Stavanger. Teamet har ansvar for å vurdere alle nye henvisninger til Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, samt gjennomføre en basiskartlegging/utredning for å avklare videre behandlingsbehov innen spesialisthelsetjenesten, og sikre at pasienter som har behov for det mottar videre forsvarlig helsehjelp. Målsettingen for teamets arbeid er å sikre god kvalitet på oppstart av behandling innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i samsvar med målsettingene i pakkeforløp rus.

Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av helse- og sosialfaglig ansatte, erfaringskonsulenter, psykolog, lege og merkantil ressurs.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

Inntak- og oppstartsteam er et nyopprettet tiltak og under utvikling. Det vil derfor være rom for å utforme rollen som legespesialist i teamet, herunder muligheter til å kombinere med arbeidsoppgaver ved andre enheter i avdelingen og / eller delta i forskningsaktiviteter i regi av Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning. Sentrale oppgaver for legespesialisten i teamet vil være:

 • Utredning-, behandling- og veiledningsansvar innen det medisinskfaglige område
 • Ivareta den medisinskfaglige kompetansen i vurdering av rett til nødvendig helsehjelp og videre behandlingsbehov innen spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • I samarbeid med teamet bidra til en systematisk kartlegging og diagnostisering av pasienter, med hovedfokus på somatisk helse og medisinsk behandling.
 • Gjennomføre samtaler med pasient og pårørende for å avklare status og behov for videre behandling
 • Ambulante tjenester kan forventes
 • Samarbeid: Teamet skal sikre god pasientbehandling i tråd med kravene i pakkeforløp, og stillingen krever nært samarbeid med mange ulike interne og eksterne instanser. Dette vil være andre enheter i Avdeling for rus og avhengighet, Klinikk psykisk helsevern voksne og barn/unge, somatiske avdelinger, samt de ulike private TSB institusjoner, fastleger og andre kommunale helse- og omsorgstjenester i helseforetakets opptaksområde.
 • Veiledning- og undervisningsansvar: Delta i aktuelle felles veiledning, og bidra med egen kompetanse i internundervisning, klinisk møter og andre aktuelle fora. Bistå annet fagpersonell med nødvendig medisinskfaglig kompetanse, samt gi innspill i
  behandlingsprosessen ved forespørsel. Dialog og veiledning med fastleger ved behov. Bidra til å utvikle prosedyrer for å kvalitetssikre pasientbehandlingen i henhold til gjeldende lovverk,
  forskrifter og nasjonale retningslinjer og veiledere.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som legespesialist innen rus og avhengighetsmedisin eller eventuelt andre spesialiteter
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Ønskelig med relevant kunnskap og klinisk erfaring med pasientgruppen
 • Ønskelig med erfaring med pasientsikkerhet og /eller forbedringsarbeid
 • Gode skriftlige dokumentasjonsevner
 • Kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten.

Personlige egenskaper

 • Engasjement og høy motivasjon for pasientgruppen og deres pårørende
 • Engasjert i fag- og tjenesteutvikling for å skape bedre behandlingstilbud til våre pasienter
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Fleksibel, men også strukturert og målrettet
 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Du evner å tilpasse og formidle kompleks informasjon til pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere

Vi tilbyr

 • Et positivt og engasjerende fagmiljø med fokus på fag- og tjenesteutvikling innen TSB
 • Faglig og personlig utvikling 
 • Tett samarbeid med andre avdelingen innen spesialisthelsetjenesten og kommuner i vårt opptaksområde
 • Deltakelse i rusmedisinsk forum og et kollegium av leger
 • Gode muligheter for å delta i forskningsaktiviteter i samarbeid med Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning ( KORFOR)
 • Støtte og finansiering knyttet til spesialitet
 • Dekning av flytte / pendlerutgifter etter avtale
 • Lønn etter avtale
 • Arbeidstid på dagtid hverdager
 • HjemJobbHjem – ordning (rabatt på månedskort for buss og tog i Rogaland, samt gratis bruk av bysykkel)
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Sentrale kontorlokaler med flott utsikt over Stavanger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Karianne Borgen
Tittel: Leder/fagleder
Telefon: 959 98 883
Navn: Ole Næss
Tittel: Rådgiver
Telefon: 902 09 151
E-post: ole.ness@sus.no
Navn: Randi Mobæk
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 476 82 859
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige / Inntak- og oppstartsteam (IO-team), Helse Stavanger HF
Lagårdsveien 78
4010 Stavanger
Søk på stillingen