Kort om arbeidsgiver
Fakta om stillingen: 
Fra medio august 2021 blir det en ledig fastlegehjemmel i Østre Toten kommune på Skreia legesenter. Kommunen ha ca 15.000 innbyggere og legesenteret ligger ca 25 km fra Gjøvik, der det nærmeste sykehuset ligger. 

Kommunen har 19 fastleger, inkludert LIS 1, fordelt på 4 legesentre. 

En av våre gode fastleger gjennom mange år skal nå over i en ny tilværelse som pensjonist, det blir dermed en mulighet for ny lege til å kunne ta over jobben i et godt etablert og trivelig sosialt og faglig arbeidsmiljø.  Listelengden er på 900 pasienter. 

Lokalene til legesenteret er romslige, lyse, trivelige og velutstyrte. Det er 5 erfarne helsesekretærer/ sykepleiere tilsatt på senteret. Alle legesentrene bruker CGM (Winmed 3) allment journalsystem.
Legetjenesten er p.t organisert i enheten Helse og mestring. For øvrig består enheten av Fysio- og ergoterapitjenesten, Friskliv, Rask Psykisk Helsehjelp og private fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd.   

I Østre Toten er legetjenesten en viktig og integrert del av kommunens helsetjeneste, og vi har prioritert samarbeid og dialog mellom kommunen og fastlegene. Vi har i mange år hatt en såkalt 8.2 modell, der kommunen bl.a. er arbeidsgiver for medarbeiderne, drifter kontorene med strøm, oppvarming og lignende og holder og vedlikeholder data/IKT. Som leie for hus og personell beholder kommunen basistilskuddet/ knekkpunkttillegget for listepasientene. Driftsutgiftene for øvrig dekkes av legene i samsvar med lokal avtale. Det forutsettes at nye avtaleinnehavere inngår avtale på like vilkår med kommunens øvrige leger. Denne løsningen er alle godt fornøyde med og har bidratt til at vi ikke har opplevd rekrutteringsproblemer til ledige fastlegehjemler.  

Fastlegene samarbeider om og roterer ved behov på ulike kommunale legeoppgaver/ bistillinger på blant annet sykehjem og helsestasjon.  Vi har en kommunalt ansatt sykehjemsoverlege i 100%, samt en annen sykehjemslege i 50 % stilling. En av fastlegene er kommuneoverlege i 50%. Man må påregne en ukedag til kommunale legeoppgaver.  
 Vi har interkommunal legevakt på Gjøvik, og gjennomsnittlig er det legevaktsarbeid ca. 2 ganger pr. måned.  
 
Krav til søker:
 • Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste/godkjente læringsmål LIS1 
 • Søker må helst være spesialist i allmennmedisin, evt. gå inn i et spesialiseringsforløp som allmennlege 
 • Det vil bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner 
 • Det vektlegges at søker behersker norsk språk tilfredsstillende, både muntlig og skriftlig 
Vi ønsker en lege som er/ har:  
 • God kommunikasjonsevne i møte med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere 
 • God på samarbeid både med kollegaer, hjelpepersonell og andre faggrupper/ tjenester  
 • Evnen til å tenke helhetlige og fleksible løsninger samt interesse for tverrfaglig samarbeid 
 • Villig til å tenke nytt og være opptatt av faglig og kvalitativ utvikling av legetjenesten og kommunehelsetjenesten for øvrig 
 • Personlig egnethet vektlegges særskilt 
Annet:
 • Vi vil gjerne ha et allsidig og variert kollegium, og oppfordrer spesielt menn til å søke stillingen 
 • Ved tildeling av hjemmel vil ønskene til gjenværende leger på legesenteret tillegges vekt 
 • Politiattest ikke eldre enn tre måneder vil bli krevd 
 
Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Vi tilbyr:
Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. 
 
Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Østre Toten kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hege Kathinka Trætteberg
Telefon: +47 90540070
Navn: Thea Haug
Telefon: +47 957 61 540
Arbeidssted
Skreia legesenter
Stasjonsvegen 15
2848 SKREIA