Kort om arbeidsgiver
Ålesund kommune har ledig to faste 100% stillingar. 
Ei stilling som lege ved ØHD/KAD-avdeling (kombinasjonsstilling) og ei stilling som sjukeheimslege. 

Lege - ØHD (KAD) Kombinasjonsstilling
100 % stilling, ledig frå 01.06.21, eventuelt seinare etter avtale. Kandidat som ikkje blir innstilt til fast stilling kan få tilbod om vikariat i 6-12 måneder.

Avdelinga held til på Ålesund lokalmedisinske senter rett ved sida av Ålesund sjukehus. ØHD- avdelinga tek imot ferdig avklarte pasientar frå fastlege, legevakt og akuttmottak. Avdelinga er eit interkommunalt tilbod.
Stillinga er i kombinasjon med andre kommunale legetenester og inneber arbeid på daglegevakt og sjukeheim i tillegg til ØHD. Ein kan tilpasse stillinga noko ut i frå interessefelt. Stillinga inneber deltaking i beredskapsvaktordning.  

Arbeidsoppgåver
Arbeidsoppgåver er blant anna:
 • Vurdere mottak av pasientar etter henvisning frå fastlege, legevaktslege og legar ved akuttmottaket ved Ålesund sjukehus.
 • Inn- og utskriving samt klinisk legearbeid i høve til pasientar med gjennomsnittleg liggetid på 3 dagar.
 • Sjukeheimslege, eventuelt anna arbeid etter avtale.
 Webcruiter-ID ØHD/KAD: 4369218462


100 % stilling som sjukeheimslege, ledig for snarleg tiltreding.

Stillinga som sjukeheimslege er i dag organisert under verksemd legetenester og akutt helseberedskap.
Vi har i dag tilsynslegar ved 12 sjukeheimar, samt legar ved helsestasjon, daglegevakt og ØHD.
 
Stillinga som sjukeheimslege kan tilpassast noko den enkelte kandidat/interessefelt.
Aktuell kombinasjon vil i hovedsak være sjukeheim/helsestasjon. 

Arbeidsoppgåver
Arbeidsoppgåver er mellom anna:
 • Medisinskfaglig oppfølging av sjukeheimane sine beboarar
 • Sikre forsvarlig helsetilbud til sjukeheimane sine beboarar i henhold til gjeldande lover og forskrifter
 • Samhandling med spesialisthelsetenesta 
 • Tverrfagleg samarbeid med øvrige faggrupper
 • Samarbeid med pårørande
 • Deltaking i kvalitets- og fagutvikling kring sjukeheim og heimeteneste må påreknast
Webcruiter-ID Sjukeheimslege: 4369225864

Felles for begge stillingane:

Personlege eigenskapar
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid i avdelinga med fokus på pasientsikkerheit 
 • Gode norskkunnskaper munnleg og skriftleg. 
 • Gode anlegg for kommunikasjon.  
 • Evne til å jobbe i team.   
 • Å vere personleg eigna for stillinga vil verte lagt stor vekt på.
Vi tilbyr
 • Eit godt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse og trivelige arbeidskollegaer.
 • Spanande, varierende og utfordrande arbeidsoppgåver.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar.

Lenke til webcruiter portal i søknadsskjema. Søk opp vikariatet du ønsker å søke på ved navn på kontor eller oppgitt webcruiter-ID. 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Henning Pilskog
Tittel: Verksemdsleiar Legetenester og akutt helseberedskap
Telefon: 414 28 558
Navn: Sindre Søvik Erstad
Tittel: Avdelingsleiar ØHD/KAD
Telefon: 958 55 960
Søknad
Søknad merkes: Webcruiter-ID angitt under hver stilling
Arbeidssted
Åsesvingen 16
6017 ÅLESUND
Søk på stillingen