Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegeheimel på Voss

Voss Herad er takknemleg for vårt solide og stabile allmennlegekorps beståande av 17 fastlegar og 2 LIS1-legar.
Ved Vossamed legesenter skal det etablerast ein ny heimel på 500 pasientar ved deling av ein eksisterande heimel på 1500 pasientar. Heimelen vil ha pasientar i alle aldersgrupper, som er godt vant med å bruke legetenesta på same legekontoret. 
Ny heimelsinnehaver kan overta lista utan investeringskostnader.
Om ønskjeleg er det mogeleg å utvide lista ytterlegare ettersom fleire andre fastlegar på Voss ønskjer seg kortare listelengde.
For den rette søkjar vil Voss kommune være behjelpeleg med å søkje om støtte til spesialistutdanning i allmennmedisin via tilskotsordninga "ALIS Næring" frå Helsedirektoratet, noko som er aktuelt dersom ny heimelsinnehaver ikkje er spesialist.

Me søkjer
- Norsk autorisasjon som lege
- Må vera spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering
- Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
- Personlege eigenskapar vil verta vektlagt
- Erfaring frå kommunehelsetenesta og fastlegeordninga er ein fordel.
 
Godkjend politiattest må framleggas før tiltreding i heimelen.
 
Me tilbyr
Stabil og trivelig arbeidsplass med allsidige arbeidsoppgåver innanfor allmennmedisin i eit godt arbeidsmiljø med mulighet for veiledning og kollegial støtte. 
Listestorleik på 500 pasientar med mogelegheit for å auke talet dersom ynskjeleg.
Kommunal deltidsstilling i inntil 7,5 timar pr. veke kan verta pålagt, men er ikkje planlagt pålagt ved oppstart i stillinga.
Som fastlege i Voss kommune vil du ha plikt til å delta i interkommunal legevakt. Den er lokalisert på Voss sjukehus.
Du må pårekna ca. 40 vakter på årsbasis på helg, kveld, natt og høgtider.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Voss herad
Kontaktpersoner
Navn: IRINA FROLOVAmobil
Tittel: Fastlege
Telefon: 41615070
E-post: irina_fro@yahoo.com
Navn: SURANGA WICKRAMANAYAKE
Tittel: Fastlege
Telefon: 48269160
E-post: surangawww@yahoo.com
Navn: Eystein Hauge
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 95261271
E-post: eystein.hauge@voss.herad.no
Arbeidssted
Vossamed legesenter
Vangsgata 22B
5700 VOSS