Kort om arbeidsgiver
Ved Voksenpsykiatrisk avdeling, Akuttpsykiatrisk døgnenhet, er det ledig fast 100% stilling som enhetsleder.
 
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning.
 
Vi samarbeider nært med andre sykehus og med egen alderspsykiatriskavdeling og BUP-Vest, samt bydelene i vår sektor; Frogner, Vestre Aker og Ullern.
 
Akutt- og Allmennpsykiatrisk døgnenheter har som oppgave å gi utredning og behandling til mennesker med behov for døgnbehandling. Akuttpsykiatrisk døgnenhet er en lukket enhet med ansvar for alle øyeblikkelig hjelp innleggelser i Diakonhjemmet sektor. Enheten har både mottak og akuttfunksjon.
Døgnenhetene har til sammen 22 plasser, hvor 11 av døgnplassene er ved Akuttpsykiatrisk døgnenhet.
Akuttpsykiatrisk døgnenhet har en egen skjermet enhet med 3 plasser. Det er et godt tverrfaglig behandlingstilbud, og det øves på samhandling gjennom bla bruk av MAP. Ved enheten er det ansatt 2.5 overlege, en psykologspesialist og tre LIS.

Arbeidsoppgaver
Enhetsleder er delegert totalansvar for enheten. Dette innebærer både faglig ansvar, personalansvar for alle faggrupper, samt det administrative og budsjettmessige ansvar for enheten.
Enhetsleder rapporterer til avdelingsleder og sitter i ledergruppen på Voksenpsykiatrisk avdeling.

Det er et ønske om størst mulig grad av tverrfaglighet i ledelsen av både avdelingen og enhetene.

Ansvar og arbeidsoppgaver vil bl.a. bestå av:
 • Lede virksomheten i tråd med overordnede planer og sørge for at enhetens pålagte oppgaver skjer i   samsvar med gjeldende faglige og rettslige rammer
 • Sørge for at enheten ivaretar sine primære oppgaver innen utredning, behandling, undervisning og informasjon overfor pasienter og pårørende
 • Sikre fagutvikling, forskning, og kvalitetssikring ved enheten
 • Sikre en løpende rapportering, evaluering og strategisk initiativ knyttet til aktivitetsmål
 • Sikre god rekruttering og et godt arbeidsmiljø som gir utgangspunkt for faglig og personlig utvikling for alle medarbeidere
 • Etablere og ivareta god samhandling med samarbeidspartnere 
Kvalifikasjoner
 • Har enten 3-årig helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning med videre- og etterutdanning eller profesjonsstudiet i medisin eller psykologi
 • Har bred erfaring fra psykisk helsevern for voksne
 • Har lederkompetanse/erfaring
 • Har erfaring med og interesse for organisasjonsutvikling/omstillingsarbeid
 • Har evne til å skape arbeidsglede og ivareta et godt arbeidsmiljø
 • Har evne til å inspirere, er fleksibel og løsningsorientert
 • Er personlig egnet og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Trives med høyt arbeidspress og krav til fleksibilitet i perioder
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale. Av bruttolønn trekkes 2% til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Kari Helene Winger
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 22 02 98 00
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO
Søk på stillingen