Kort om arbeidsgiver

 Vil du bli vår nye kollega i landets største fagmiljø innen rettspatologi og klinisk rettsmedisin?

Ved Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin utføres årlig ca. 1200 rettsmedisinske obduksjoner, noe som gir seksjonens leger bred og variert erfaring med undersøkelse av plutselige, uventede dødsfall, drap, selvmord og dødsfall etter ulykker. Seksjonens leger utfører også klinisk rettsmedisinske undersøkelser av levende personer som kan ha vært utsatt for vold og av mistenkte/siktede. Det utarbeides også sakkyndige uttalelser på basis av journalopplysninger og politietterforskning, alt på oppdrag fra rettsvesenet eller påtalemyndigheten.

Legene deltar også ved politiets åstedsundersøkelser og rekonstruksjoner etter straffbare handlinger, ved rettsforhandlinger i straffesaker, er involvert i forskning og undervisning og utfører dødsstedsundersøkelser, et frivillig helsetilbud til foresatte ved plutselig og uventede dødsfall hos barn under fire år.

Seksjonen har rundt 40 ansatte; herunder leger, obduksjonsteknikere, laboratorieingeniører, administrativt personell, forskere, forskningsstipendiater og dødssteds-utredere.

Seksjonen har for tiden beredskapsordning relatert til dødsstedsundersøkelser. Det arbeides med generell beredskapsordning for legene og deltagelse i fremtidig beredskap og vaktordning må påregnes.

Ved innføring av en myndighetsgodkjent kompetanse/spesialitet i rettspatologi og/eller klinisk rettsmedisin vil det bli tilrettelagt for mulighet for slik formell godkjenning dersom legen ikke allerede har en tilsvarende godkjenning. 

Vi har ledige en fast stilling som overlege/lege og et års-vikariat som overlege/lege med mulighet for fast ansettelse. Dersom det ikke er egnede søkere som oppfyller kravene til overlege, vurderes mulighet for tilsetting i legestilling for egnet kandidat.

Tiltredelse 1.9.21 eller etter nærmere avtale.

Synes du dette virker spennende? Da kan denne stillingen være noe for deg!


Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig arbeid som sakkyndig innen rettspatologi og klinisk rettsmedisin, herunder rettslige obduksjoner, klinisk rettsmedisinske undersøkelser, sakkyndig uttalelser, åstedsundersøkelser og annet rettsmedisinsk legearbeid som tilligger seksjonen. Opplæring av nye leger er en del av overlegeansvaret.
 • Undervisningsoppdrag.
 • Mulighet for å delta i forskning etter avtale med leder.
 • Deltakelse i beredskapsordninger etter avtale med enhetsleder.
 • Sakkyndigoppdragene medfører rettsoppmøter i varierende omfang og type. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege er et krav.
 • Svensk og dansk spesialitet i rettsmedisin kvalifiserer for overlegestilling. For øvrig vurderes overlegekompetanse etter interne kompetansekrav som selvstendig sakkyndig. Midlertidig konstituering som overlege vil kunne bli vurdert i tilfeller der det gjenstår lite for å tilfredsstille kompetansekravene. 
 • Erfaring fra øvrige relevante fagområder som f.eks. patologi, radiologi og andre laboratoriefag eller klinisk arbeid i for eksempel pediatri, gynekologi, kirurgi og allmennmedisin vektes positivt. Forskningskompetanse og gjerne doktorgrad er en fordel.
 • Svært gode språkferdigheter, både muntlig og skriftlig, i norsk  og engelsk er et krav.  

Personlige egenskaper

 • Arbeidet krever høy integritet og evne til å arbeide metodisk og effektivt i tverrfaglig miljø og krever svært gode evner til planlegging og styring av oppdrag og forskning.
 • Du må kunne håndtere tidvis høyt arbeidspress og mange sterke inntrykk.
 • Oppgaver i sakkyndigvirksomheten er delvis hendelsesstyrt og krever fleksibilitet og svært god evne til samarbeid.
 • Du må kunne arbeide med mange og ulike saker  og arbeidsoppgaver parallelt.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt.  

Vi tilbyr

 • 1 fast stilling som overlege/lege
 • 1 års vikariat som overlege/lege med mulighet for fast ansettelse
 • Spennende og givende oppdrag for politiet, påtalemyndigheten og domstolene
 • Fagutvikling
 • Mulighet for å delta i forskning etter avtale med leder
 • Lønn og andre betingelser etter avtale innenfor Oslo Universitetssykehus HF sine overenskomster.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Lars Danielsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 48208617
E-post: larsda@ous-hf.no
Navn: Gerd Jorunn Møller Delaveris
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90730582
Arbeidssted
Rettspatologi - sakkyndighet og forskning, Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus HF
Gaustadalléen 30
0373 Oslo