Kort om arbeidsgiver
Medisinsk avdeling dekker et opptaksområde som lokalsykehus på ca. 170.000 innbyggere, og
har enkelte områdefunksjoner i Vestre Viken for 500.000 innbyggere. 
Sykehuset har gode kommunikasjonsforbindelser til Oslo og hovedstadsområdet.

Arbeidsoppgaver

Stillingene er opprettet i Medisinsk avdeling for å styrke kompetansen i akuttmottak for pasienter med akutte indremedisinske tilstander. Arbeidet organiseres til dag- og tidlig kveldstid på hverdager og helg. Dette er en overgangsordning inntil Klinikk Drammen har ferdige Akutt- og Mottaks medisinerer til å ivareta Akuttmottaket.

Stillingene er i all hovedsak tiltenkt funksjon i akuttmottaket, men vi er i prosess med å se på muligheter for ev å dele stillingen mellom akuttmottaket og hjertemedisins seksjon.

Avdelingen har forøvrig en generell og kardiologisk bakvakt, samt endoskopi- og nyre vakt for Vestre Viken.

Avdelingen har alle grenspesialitetene innen indremedisin, og 28 av 30 faste overlegestillinger i gren-spesialitetene er besatt, som er delt inn i 6 enheter som rapporterer til avdelingssjef:

* Medisinsk enhet 1: Kardiologi og Gastroenterologi

* Medisinsk enhet 2: Geriatri og Lunge

* Medisinsk enhet 3: Infeksjon, Hematologi, Endokrinologi og Nyre

* Nyremedisinsk enhet: Nyreleger, nyre poliklinikk og dialyseenheten

* Enhet for Utdannelse: LiS 1, LiS 2 og LiS 3

* Overleger Akuttmottak: 5 Medisinske Overleger i Akuttmottaket
 
Arbeidsoppgaver vil bli konferering og vurdering av pasientforløp i akuttmottak for å sikre riktig seleksjon for innleggelse og strukturerte utrednings- og behandlingsplaner for indremedisinske akuttforløp, og supervisjon og opplæring av LIS leger.  

Kvalifikasjoner

Det forutsettes interesse for å styrke håndteringen av akutte indremedisinske pasientforløp i sykehus, kombinert med interesse for opplæring og supervisjon av LIS leger etter ny spesialistordning. Det legges til rette for utdanning i akutt- og mottaksmedisin for søkere som ikke har spesialiteten. Søkere med solid LIS erfaring innen indremedisin og kardiologi oppfordres til å søke.

Ønsket kompetanse er spesialitet i generell indremedisin eller kardiologi.

Relevant tjeneste fra arbeid i akuttmottak vektlegges.

Personlige egenskaper

Akuttmottaket er et sted med hvor flere fag jobber sammen om å sikre optimal pasientbehandling og pasientflyt, med rett kompetanse til rett tid og sted.

Det vil derfor være av stor betydning at søker evner å jobbe i tverrfaglig team og med fokus på en effektiv og kvalitetsmessig pasientbehandling. Her vil gode samarbeids- og kommunikasjonsevne være avgjørende.

Personlige egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr

Et bredt sammensatt fagmiljø innenfor alle indremedisinske grenspesialiteter, med kort vei til faglig dialog mellom grenspesialitetene. Engasjerte medarbeidere og godt kollegialt og tverrfaglig samarbeid. Det er bygget opp to akademiske prosjekter med doktorgradsprogram. Pneumoniprosjektet i Buskerud, som videreføres med studier rettet mot rask diagnostikk av luftveisantigener i mottak, og NORCOR prosjektet som studerer nye modeller for sekundær prevensjon ved koronarsykdom.

Nytt Drammen Sykehus på Brakerøya er under bygging og full drift er planlagt i 2025.

Det vil de kommende årene jobbes med driftskonsept for nytt akuttmottak i Nytt Sykehus.

https://vestreviken.no/om-oss/nytt-sykehus-i-drammen

Arbeidstid, lønn og tidspunkt for tiltredelse etter nærmere avtale. 

For opplysninger om stillingen, kontakt avdelingssjef Karianne Høstmark.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Karianne Høstmark
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92269101
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Drammen Sykehus
Dronninggata 28
3004 Drammen